Articles

35 Krachtige Gebeden voor Nieuwe Baby’s

Posted on

Nieuwe baby’s zijn een zegen van God. Deze krachtige gebeden om te zeggen voor je nieuwe zegen zijn perfecte voorbeelden van het soort gebeden om te bidden.

Plans to Prosper Prayer
Rechtvaardige God, ik dank U voor deze pasgeboren baby. Ik bid voor grote dingen in het leven van dit kind, omdat U weet welke plannen U met mijn kind hebt, plannen om hem te laten bloeien en niet te schaden. Ik dank U omdat ik weet dat de plannen die U hebt gemaakt, mijn kind hoop en een toekomst zullen geven. Ik bid dat mijn kind grote dingen zal doen, omdat het deel uitmaakt van Uw wil dat hij dat zal doen. Amen.

ebed voor ouders om kind in God op te voeden
Lord, vandaag is een grote dag. We vieren een nieuwe geboorte in ons midden. Dank U voor het geschenk van deze nieuwe baby aan deze familie. We vertrouwen deze baby aan U toe, Heer. Laat Uw genade over deze kleine en de ouders zijn. O God, we vertrouwen dit koppel aan U toe. Geef hen alles wat ze nodig hebben om dit kind op te voeden voor Uw glorie en plezier. Laat Uw heilige Woord hen vervullen met alle wijsheid, zodat zij dit kind kunnen leren om een godvruchtig leven te leiden dat U en de mensen om hem/haar heen liefheeft. Mogen de ouders de middelen kennen en toepassen die zullen helpen om dit kind op het rechte pad te brengen. We weten dat U ons hoort, en we danken U voor Uw antwoorden. Amen.

Bed voor verlossing
God, Verlosser van de hele mensheid, ik bid voor mijn kleine baby op dit moment. Zelfs nu vertrouw ik de redding van haar ziel aan U toe. Laat de verlossende kennis van de Heer Jezus Christus over deze kostbare ziel komen. Laat Uw genade en Geest op haar leven neerdalen. Leid haar tot het besef van haar behoefte aan verlossing door het vrijelijk aanvaarden door geloof van het vergoten bloed en het offer van Christus aan het kruis. Lieve God, moge mijn kind op de vastgestelde tijd het eeuwige leven leren kennen en ervaren dat U belooft aan hen die geloven. Amen.

Gebed van dank voor Gods geschenk
Vader, Gever van leven, dank U voor het geschenk van mijn kind. U hebt mij gezegend met een verlenging van mijn leven in het lichaam van dit kleintje. U bent waarlijk goed. Uw woord zegt dat kinderen een erfenis van U zijn en dat de vrucht van de baarmoeder Uw beloning is. Here God, ik prijs Uw almachtige naam en dank U voor dit nieuwe leven. Ik vier mijn prachtige nieuwe baby en verhef Uw naam hoog. Wees vereerd en heb vreugde in de wetenschap dat ik Uw trouwe dienaar ben en dat ik mijn zoon zal opvoeden om U te kennen en gehoorzaam te volgen. Amen.

rotectiegebed
Gehemelse Vader, ik dank U dat U over mijn kind waakt! Ik weet dat U naast mijn pasgeboren baby staat als een beschermend schild. De zon zal haar overdag niet schaden, noch de maan ’s nachts. Ik dank U voor de goddelijke bescherming over het leven van mijn pasgeboren kind. Ik weet dat U haar kunt beschermen op manieren die ik niet kan. Ik weet dat U de rest van haar dagen met haar zult wandelen en haar ultieme gids zult zijn. Amen. ebed voor Vreugde in Christus
Goede God, halleluja in Uw naam! Ik prijs U omdat U mij gezegend heeft met iets zo kostbaars. Ik bid voor bescherming over het leven van mijn pasgeboren baby. Ik bid dat mijn baby apart gezet zal worden van de wereld. Ik bid dat hij niet bevredigd zal worden door de dingen van de wereld, maar dat de vreugde van mijn pasgeborene in U gevonden zal worden. Vul hem met de vreugde van de Heer als zijn kracht. Amen.

Volledig pantser van God Gebed
God van kracht, ik ben dankbaar voor Uw trouw aan mij en dat U mij hebt gezegend met mijn pasgeboren baby. Ik bid dat mijn baby sterk zal zijn in U en in Uw machtige kracht. Ik bid dat de volle wapenrusting van U de kleding zal zijn voor mijn nieuwe baby voor de rest van haar dagen. Kleed haar met Uw kracht, zodat ze stand kan houden tegen de listen van de duivel. Maak haar onbevreesd in deze boze wereld. Amen.

Gebed voor Geestelijke Opvoeding
Vader, onze trouwe Schepper, dank U dat U ons dit kostbare geschenk van het leven hebt gegeven – ons erfgoed van U. O Vader, help ons om dit kind op te voeden in de opvoeding en onderricht van de Heer. Help ons om dit kind te leren U lief te hebben met heel zijn hart, ziel en verstand. Mogen wij een voorbeeld van godsvrucht zijn voor dit kind. Moge ons kind opgroeien om Uw woord te koesteren en zijn geloof en levensstijl daarop te baseren. Moge ons kind Uw kerk liefhebben vanaf zijn prille jeugd. Amen.

raise voor Kostbaar Geschenk Gebed
Jezus, mijn Heiland, ik bid over het leven van deze pasgeboren baby en ik prijs U voor dit kostbare geschenk dat van U afkomstig is. Jezus, ik bid dat mijn kind groeit in de genade en de kennis van U, mijn Heer en Heiland, Jezus Christus. U te kennen is het grootste geschenk dat men in het leven kan ervaren. Laat het leven van dit kind er een zijn dat los staat van de wereld. Laat het leven van dit kind een voorbeeld zijn van Uw glorie hier op aarde. Amen.

Bid voor lichamelijke en geestelijke gezondheid
Jehovah Rapha, mijn Genezer, ik bid voor de gezondheid van mijn pasgeboren baby. Op zo’n jonge leeftijd is mijn kind kwetsbaarder voor ziektes vanwege een zwak immuunsysteem. Maar ik bid Uw woord over mijn kind. Ik bid dat mijn kind voorspoedig zal zijn en in goede gezondheid zal verkeren, net zoals haar ziel voorspoedig is. Ik bid voor een goede gezondheid in het leven van mijn kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Amen.

ebed om veiligheid
Barmhartige, ik weet dat mijn baby vervuld is van kracht omdat hij Uw kind is. Ik bid dat deze kracht niet door de wereld zal worden vernietigd. De dagen zijn slecht, en de vijand probeert Uw volk te vernietigen op manipulatieve en opzettelijke manieren! Ik bid dat U waakt over het komen en gaan van mijn zuigeling, zowel nu als in de eeuwigheid, zodat mijn baby altijd veilig zal zijn. Ik bid dat mijn baby veilig zal zijn voor de plannen van de vijand. Ik weet dat U mijn baby op Uw rechtvaardige pad zult houden. Amen.

Gewijd tot lofprijzing Gebed
O God, ons Lied, Uw woord zegt ons dat U uit de mond van kinderen en zogende baby’s lofprijzing hebt gewijd. Moge deze nieuwe baby opgroeien met Uw lof altijd op haar lippen. Moge ze U loven in de goede tijden, en moge ze U loven in moeilijkheden en verdrietige tijden. Zelfs van jongs af aan, moge zij Uw kampioen zijn, diegenen tot zwijgen brengend die zich tegen U verzetten door haar vreugdevolle aanbidding. Zegen deze nieuwe baby, Vader, en maak haar tot een zegen al haar dagen. Amen.

Bid voor Baby’s honger naar God
O God, mijn Beloftebewaarder, wij loven Uw naam omdat U onze God bent. Wij loven Uw naam omdat U de God van de waarheid bent, en Uw woord zegt ons dat. Uw woord is beter dan een diamant. Het is beter dan een diamant gezet tussen smaragden. We bidden dat elke pasgeboren baby opgroeit met een sterk verlangen naar Uw woord. We bidden dat ieder kind honger naar U zal hebben en Uw woord zoeter dan honing zal vinden. Amen.

Met Liefde Omgeven Gebed
God van liefde en vrede, wij bidden dat U deze nieuwe baby met liefde zult omringen al de dagen van zijn leven. Moge hij genieten van de liefde en aandacht van zijn ouders en grootouders. Moge zijn broers en zussen van hem houden en van hem houden en dat hij goed met hen kan opschieten als hij volwassen wordt. Moge hij geliefd zijn bij zijn klasgenoten, en als hij volwassen wordt, moge hij genieten van de hoge achting van zijn collega’s. En het allerbelangrijkste, moge Uw liefde en gunst hem al zijn dagen achtervolgen. Amen.

Paargebed voor Gods Wil voor de baby
Omnipotente Vader, wij danken U voor het geschenk van deze nieuwe baby als een zegen in ons leven. Samen bidden wij als haar moeder en vader, samengekomen in Uw almachtige naam, vragend om Uw volmaakte wil in het leven van ons kind. U hebt Uw unieke doelen en opdrachten voor onze pasgeboren baby vastgesteld. Wij vragen dat niets Uw plannen voor goed en voorspoed voor haar in de weg zal staan. Heer, sta haar toe om in volledige afhankelijkheid van U te groeien. Moge ons dierbare kind leren vertrouwen op Uw wijsheid en leiding. Schep in haar een hart dat verlangt naar Uw wil en richting voor haar leven. Dit bidden wij, in Jezus’ naam, Amen.

Gebed voor Kracht en Sterke Immuniteit
Dar God, U bent onze beschermer en ondersteuner. Ik bid voor mijn pasgeboren baby en vertrouw het behoud van zijn gezondheid en lichamelijk welzijn aan U toe, o Heer. Bescherm deze baby tegen ziektes, vooral in deze delicate tijd. Versterk zijn lichaam en bouw zijn immuniteit op, zodat mijn baby sterk kan blijven en immuun voor ziektes. Wees een schild rond mijn baby, O God, en laat niets zijn gezondheid in gevaar brengen. Houd mijn pasgeborene te allen tijde veilig en zorg dat hij met elke dag die voorbijgaat sterker en gezonder wordt. Amen.

ebed voor ontwikkeling
Lord, U bent onze Bewaarder. Dank U voor deze prachtige baby. We zijn onder de indruk van haar kleine vingertjes en lieve wangetjes. In Uw genade, waak over deze nieuwe baby terwijl ze groeit. Moge haar ontwikkeling in alle opzichten normaal zijn. Moge ze al haar mijlpalen voor baby’s en kinderen op tijd of zelfs te vroeg bereiken. We bidden tegen autisme of andere aandoeningen die haar ontwikkeling zouden kunnen belemmeren. Zegen haar op cognitief, lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied. Houd haar dicht bij U gedurende haar hele leven. Amen.

Humility Prayer
God van onfeilbare liefde, dank U dat U mij hebt gezegend met mijn pasgeboren baby. Ik beschouw het leven van mijn kind niet als vanzelfsprekend, dus bid ik dat mijn kind een hart voor U zal ontwikkelen. Ik bid dat hij niet egoïstisch zal zijn, noch zal proberen om indruk te maken op anderen, ondanks de druk van de maatschappij. Ik bid dat mijn kind nederig zal zijn, anderen als beter zal beschouwen dan zichzelf, en niet uit zal zijn op zijn eigen belangen, maar op de belangen van anderen. Amen.

Gebed om Toevlucht
Heer, mijn Rots en mijn Toevlucht, ik weet dat U zorgt voor mijn pasgeboren baby, dus bid ik dat mijn zuigeling zal wonen in de beschutting van U – de Allerhoogste. Mijn kind zal beschermd worden door de schaduw van de Almachtige God. U bent het toevluchtsoord en de vesting van mijn kind. U bent God op wie mijn kind moet vertrouwen. Ik dank U dat U mijn kind beschermt met Uw veren en haar een toevluchtsoord biedt onder Uw vleugels. Uw trouw zal het schild van mijn nieuwe baby zijn, zelfs de engelen is bevolen om mijn baby in alle opzichten te bewaken! Dank U, Vader. Amen.

Gebed om Uw Bestemming te Vervullen
God van hoop, wij heffen onze nieuwe baby tot U op. Moge hij het lot vervullen dat U voor hem hebt weggelegd. We weten dat de plannen die U voor hem hebt goede plannen zijn – plannen om hem te laten bloeien, en niet ten kwade, plannen voor een geweldige toekomst. In de naam van Jezus, komen wij op tegen alle pogingen van de tegenstander om te stelen, te doden of te vernietigen. Wij claimen het overvloedige leven voor onze zoon dat Jezus Christus kwam geven. Moge onze zoon zijn leven voor U leven. Amen.

ebed om inwoning van de Heilige Geest
Prins van Vrede, ik verheerlijk Uw naam omdat U mijn nieuwe baby geen geest van angst hebt gegeven, maar van kracht en van liefde en van een gezonde geest. Ondanks wat mijn baby om zich heen ziet, bid ik dat zij zal weten dat Uw koninkrijk in haar is en niet om haar heen. Uw kracht werkt in haar. Wek de Heilige Geest in haar. Laat haar weten dat Hij die in haar is, groter is dan Hij die in de wereld is. Amen. ebed om een trouwe dienaar te worden
Heer van de hoogste hemelen, ik verheug mij altijd in U omdat U mij op zoveel manieren gezegend hebt, vooral door mij een kind te schenken. Ik bid dat Uw woord het leven van mijn kind regeert, zodat hij zich altijd in U mag verheugen, onophoudelijk mag bidden en U in alles dankbaar mag zijn, want dit is Uw wil voor mijn kind. Ik weet dat mijn kind zal opgroeien tot een machtige gebedsstrijder en een trouwe dienaar van Uw koninkrijk. Amen.

Versterk in gerechtigheid gebed
God van alle genade, wij zegenen deze nieuwe baby die dit huis heeft gesierd. Wij bidden dat zij al haar dagen door de Heer zal worden onderwezen. Moge haar voorspoed groot zijn, en moge ze gevestigd zijn in gerechtigheid. Moge ze ver van onderdrukking zijn en geen angst hebben. Moge zij in vrede leven, en mogen alle oorzaken van terreur ver verwijderd zijn. Indien iets of iemand twist opwekt, mogen zij voor haar vallen. Moge niets haar intimideren, en moge zij leven in eerbied voor U. Amen.

Verlossingen van Integriteit Gebed
Liefhebbende Heer, wij danken U dat U onze gebeden hebt verhoord en ons deze mooie en gezonde nieuwe baby hebt gegeven. Heer, help ons om een integer leven voor U te leiden. Uw woord vertelt ons dat wanneer de rechtvaardigen integer wandelen, hun kinderen gezegend worden. Help ons om waarheidsgetrouw, barmhartig en vrijgevig te zijn tegenover mensen in nood. Als onze pasgeboren baby opgroeit, moge hij dan ook in integriteit wandelen, zodat deze zegen door de generaties heen voortgaat. Help ons om eer en sterke morele principes in hem te cultiveren. Amen.

Gebed tot de Heilige Geest
Eerwaarde Heilige Geest, ik loof U, want U bent het waard geprezen te worden. Ik bid dat U mijn pasgeboren baby zegent en haar bewaart. Laat alstublieft Uw aangezicht op haar schijnen en laat haar zien dat U een genadig God bent. Dank U bij voorbaat dat U Uw hoofd naar mijn zuigeling keert en haar vrede geeft. Dank U bij voorbaat voor Uw goddelijke bescherming over het leven van mijn kind. Amen.

ebed om moed
Machtige Krijger, ik bid een gebed van kracht op dit moment over het leven van mijn pasgeboren baby. Ik bid dat mijn kind niet bang of ontmoedigd zal zijn omdat U bij hem zult zijn waar hij ook gaat. Er is geen plek waar hij kan ontsnappen aan Uw Heilige Geest. Hij kan nergens vluchten voor Uw aanwezigheid. Als mijn kind opstijgt naar de hemel, bent U daar. En als hij in de hel belandt, God verhoede het, bent U daar. Dank U voor Uw Geest! Amen.

Machtig in het Land Gebed
God, Abba Vader, wij geven U lof en dankzegging voor Uw overvloed. Dank U voor de veilige bevalling van deze prachtige baby. We bidden Uw zegeningen over dit huis en dit kind. Maak haar machtig in het land, want Uw woord belooft dat de generatie van de godvruchtigen gezegend zal worden. Beloon de goedheid, het mededogen en de vriendelijkheid van deze ouders. Moge dit kind nooit aan het wankelen worden gebracht, moge haar hart standvastig en verzekerd zijn, en moge zij triomferen in haar pogingen als zij U volgt. Amen.

Gebed om Gods Goddelijk Schild
God van blijvende trouw, ik plaats onze nieuwe baby nu voor U en vraag om een goddelijk schild rond haar leven. Laat haar leven vrij zijn van de liefde voor geld. Ik bid vurig dat onze baby tevreden zal zijn met wat ze heeft, want U hebt gezegd: “Ik zal U nooit verlaten noch verlaten.” Heer, U bent trouw aan Uw volk. Ik bid dat onze baby groeit in een onwankelbaar geloof in U. Amen.

Engelenschouwend Gebed
Lord, U bent onze Beschermer, en wij heffen onze nieuwe baby bij U op. We danken U dat Uw woord zegt dat de engelen in de hemel Uw aangezicht van dit kind altijd zien. We bidden voor de voogdij van deze dienende geesten over dit kleintje dat aan hen is toegewezen. Wij danken U dat U een speciale liefde hebt voor kleintjes, en dat U Uw engelen de leiding over hen geeft. We weten dat U niet wilt dat de kleintjes iets overkomt. Dank U voor Uw zorg. Amen.

ebed om overvloed
God van het leven, ik aanbid U! U bent Jahweh! Omwille van wie U bent, weet ik dat het mijn kind aan niets zal ontbreken. In plaats daarvan zal mijn kind zijn portie van goede dingen in overvloed krijgen. Ik bid voor het leven van mijn kind en het karakter van mijn kind. Vul mijn kind met de vruchten van Uw Geest, zoals liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen.

Gebed voor elk kind
Almachtige en eeuwige God, wij plaatsen elke nieuwe baby nu voor U en wij vragen dat U hen in overvloed zegent. We bidden dat elke nieuwe baby in U, de Here Jezus, zal geloven, zodat elk kind gered zal worden als het ouder wordt. Net zoals ik in U geloof, bidden wij dat elk kind dat ook doet, want U bent onze eeuwige Redder. Houd ieder kind gewikkeld in Uw stralende licht. In Jezus’ naam, Amen.

Gebed om voorziening
Rechtvaardige God, ik bid om goddelijke voorziening in het leven van mijn pasgeborene. Ik weet dat mijn kind zal wandelen in kracht en gezag, omdat ik weet dat U in alle behoeften van mijn kind zult voorzien, naar Uw rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus! Ik ben dankbaar voor Uw voorziening en Uw bescherming in het leven van mijn kind. Hierdoor weet ik dat mijn nieuwe baby zal wandelen in door God gegeven autoriteit. Amen.

Trouw op God Gebed
Heilige God, ik vertrouw op U met heel mijn hart en ik heb op U geleund in plaats van op mijn eigen begrip of mijn eigen verstand. Heer, ik bid dat mijn nieuwe baby leert om met heel zijn hart op U te vertrouwen. Ik bid er voor dat zelfvertrouwen geen voorrang krijgt boven U. In plaats daarvan bid ik dat mijn kind niet op zijn eigen verstand zal leunen, maar U zal erkennen in al zijn wegen, zodat zijn pad kan worden geleid door U, die alle dingen weet. Amen.

Vredesgebed
Heer, onze Vrede-Brenger, ik prijs Uw naam! Uw woord zegt mij dat al mijn kinderen door U onderwezen zullen worden, en groot zal hun vrede zijn. Ik dank U bij voorbaat voor de vrede die mijn pasgeboren baby zal ervaren, en die hij nu al ervaart. Ik bid dat de wereld de vrede die U beloofd hebt in het leven van mijn pasgeboren baby niet zal verstoren of wegnemen. Dank U dat U de God van Eeuwige Vrede bent. Amen.

ed voor de ouders
God, de Bouwer van alle dingen, dank U voor het zegenen van dit echtpaar met deze kostbare nieuwe baby. En nu bidden we voor de ouders, dat U hen in alle dingen zult leiden. Geef hun wijsheid als ze beslissingen moeten nemen over de behoeften van hun baby en hoe ze moeten omgaan met alle problemen die zich voordoen in het ouderschap. Geef hen eenheid als een koppel terwijl ze deze nieuwe weg bewandelen. Geef hen kracht tijdens de nachten met weinig slaap. Geef hun geduld voor deze nieuwe uitdagingen. Amen.

Meest Populaire Gebeden per Onderwerp

Voor moeilijke tijden
Voor financiële voorspoed
Voor lichamelijke gezondheid
Voor emotionele gezondheid
Voor bescherming
Voor een huwelijk
Voor baby’s en zwangerschap
Voor familie
Voor Geestelijke Oorlogsvoering
Voor Geestelijke Gezondheid
Voor een Overlijden
Voor de Werkplek
Voor Bedtijd

Ontvang ons gratis 10-weekse Gebedsdagboek

Ons 10-weekse gebedsdagboek zal je door je dagelijkse gebeden leiden en je helpen je gebedsweek te plannen. Het is helemaal gratis. Je kunt hier klikken om het nu te krijgen.
Gratis Gebedsdagboek

  • Deel
  • Pin
  • Tweet

Auteurs Bio
Natalie Regoli is een kind van God, toegewijde echtgenote en moeder van twee jongens. Ze heeft een Masters Degree in Rechten van de Universiteit van Texas. Natalie heeft in verschillende nationale tijdschriften gepubliceerd en oefent al 18 jaar haar beroep uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *