Articles

Facing the heat

Posted on

Dit beleid zal de productiekosten waarschijnlijk opdrijven en kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor emissie-intensieve, aan handel blootgestelde producenten. Zij zullen waarschijnlijk ook van invloed zijn op de winstgevendheid van deze bedrijven en de werkgelegenheid. Hogere prijzen zetten bedrijven er echter niet alleen toe aan energie-efficiënter te worden, maar ook innovatiever, zoals blijkt uit een recente studie waarin het causale effect van koolstofbeprijzing op de aanvraag van octrooien is geanalyseerd.18 Bovendien kunnen koolstofbeprijzingsregelingen aanzienlijke belastinginkomsten genereren die niet alleen kunnen worden gebruikt om de negatieve effecten van de overgang te compenseren (bijvoorbeeld in termen van verminderde werkgelegenheid in koolstofintensieve sectoren), maar ook om innovatie actief te bevorderen.

Naast koolstofbeprijzing maken ook R&D-subsidies en overheidsinvesteringen in groene infrastructuur (zoals in netwerken voor openbaar vervoer of in infrastructuur voor koolstofafvang en -opslag) deel uit van het beleidsinstrument dat regeringen in toenemende mate bereid zijn in te zetten. Groene projecten vormen bijvoorbeeld de kern van het door de Europese Commissie voorgestelde herstelplan van 1,85 miljard euro. Het rendement van deze investeringen lijkt aantrekkelijk te zijn. Uit een studie van de universiteit van Oxford blijkt dat fiscale herstelplannen die synergieën tussen klimaat- en economische doelstellingen nastreven, de nationale welvaart eerder zullen doen toenemen en het productief kapitaal zullen versterken.19

Al met al kan de innovatie die nodig is om de economie koolstofvrij te maken en efficiënter met hulpbronnen om te gaan, een nieuwe industriële revolutie ontketenen en de groei aanwakkeren. Uit een recente analyse van 14 landen (voornamelijk in Europa en Noord-Amerika) blijkt dat milieubeleid een productiviteitsverhogend effect heeft en de accumulatie van kapitaal bevordert, met name in landen met een hoog niveau van informatie- en communicatietechnologie (ICT)-kapitaal.20 De ontwikkeling van nieuwe schone technologieën lijkt aanzienlijke effecten te hebben in de vorm van kennisspillovers naar de rest van de economie. In dit opzicht zou de “cleantech”-sector aanzienlijke ruimte kunnen bieden voor innovatiegedreven economische groei.21 Ook in termen van werkgelegenheid wordt verwacht dat het netto-effect van een grootschalige overgang positief zal zijn. Het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) verwacht dat de groei van de werkgelegenheid in de sector van de hernieuwbare energie wereldwijd de daling van de werkgelegenheid in de sector van de fossiele brandstoffen zal compenseren.22 De verschuiving van de werkgelegenheid zou echter ongelijke gevolgen kunnen hebben voor afzonderlijke landen en regio’s, waarbij een wanverhouding tussen de locatie van de werkgelegenheid en de beschikbare vaardigheden waarschijnlijk zal leiden tot een scheefgroei die een beleidsreactie vereist om de getroffen landen te ondersteunen.

Overloopeffecten op de financiële sector

Zowel de directe als de indirecte effecten van de klimaatverandering op de reële economie hebben een invloed op de financiële sector. Verzekeringsmaatschappijen behoren tot de eersten die de directe gevolgen van klimaatverandering voelen. Door de verminderde arbeidsproductiviteit en de lagere voorraad en kwaliteit van kapitaal hebben de directe gevolgen van klimaatverandering echter ook gevolgen voor de aandelenmarkten, private equity, pensioenfondsen en de balansen van banken. Volgens een recente studie zal de klimaatverandering de frequentie van bankcrises doen toenemen (van +26% tot 248%), terwijl het redden van insolvente banken tegen het einde van de eeuw een extra fiscale last van ongeveer 5% tot 15% van het bbp per jaar en een toename van de overheidsschuld ten opzichte van het bbp met een factor twee zal veroorzaken.23

Ook de overgang naar een koolstofarme economie heeft financiële implicaties – meer nog als uitstel van maatregelen leidt tot een krachtiger en meer plotselinge actie om de klimaatdoelstellingen te halen (ongeordende overgang). Als gevolg van de veranderingen die gepaard gaan met de economische overgang (zoals een lagere vraag dan verwacht, hogere prijzen en wettelijke verbodsbepalingen) is het mogelijk dat bestaande activa eerder ophouden rendement op te leveren dan verwacht op het moment van de oorspronkelijke investering. Zij kunnen zelfs passiva worden. Dit staat bekend als het risico van “gestrande activa “24 . Volgens ramingen lopen financiële activa ter waarde van 2,5 biljoen USD het risico te stranden25 – genoeg om een systeemschok op de aandelenmarkten te veroorzaken. De financiële repercussies kunnen ook een cascade-effect hebben op de economie.

Daarom denken centrale banken over de hele wereld steeds meer na over de potentiële financiële systeemrisico’s van klimaatverandering. Dit leidt tot meer stresstests voor het klimaat. Het gaat om inspanningen om de risico’s in te schatten die nog niet goed genoeg worden begrepen. Het is van essentieel belang om niet alleen de directe financiële implicaties te begrijpen, maar ook de onderlinge verbondenheid van de financiële risico’s.

Voor een succesvolle overgang naar een koolstofarme economie is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële markten en financiële instellingen, met name bij het mobiliseren en kanaliseren van particuliere investeringen. Kapitaal lijkt aanzienlijk te verschuiven naar groene activa, waarvan een glimp te zien was tijdens de pandemie. De grootste aandelen in hernieuwbare energie zijn in 2020 met 145% in waarde gestegen, terwijl de grootste aandelen in olie, gas en steenkool met 30% zijn gedaald.26 De kosten van technologieën voor hernieuwbare energie zijn de afgelopen tien jaar drastisch gedaald, waardoor ze vaak goedkoper zijn geworden dan fossiele brandstoffen, wat een sterk investeringsargument voor hernieuwbare energie is. Het aanbod van kapitaal voor milieuvriendelijker projecten neemt ook toe. Strategieën op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) zijn populair bij beleggers, en binnen deze strategieën is klimaatverandering het dominante thema.27

Conclusie

Klimaatverandering wordt vaak betiteld als het bepalende vraagstuk van onze tijd. Dit is geen overdrijving. Door de klimaatverandering zal de wereldeconomie naar verwachting ingrijpend veranderen, en geen enkel land of bedrijfstak is volledig immuun voor de krachten van de verandering. Uit een analyse van de Australische economie door Access Economics van Deloitte blijkt bijvoorbeeld dat de industrieën die het hardst door COVID-19 worden getroffen “ook het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van een opwarmende wereld en klimaatverandering” en dat “meer dan 30% van de Australiërs met een baan blootstaat aan economische ontwrichting en risico’s als gevolg van COVID-19, klimaatverandering en ongeplande economische overgang naarmate de wereld erop reageert.”28

Alleen door de verstrekkende economische gevolgen van klimaatverandering voor hun specifieke industrieën en lokale economische omstandigheden te begrijpen, kunnen bedrijven zich voorbereiden op mogelijke toekomstscenario’s en strategieën ontwikkelen om te gedijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *