Articles

Nubië

Posted on

Nubië, oude regio in noordoostelijk Afrika, die zich ongeveer uitstrekt van het dal van de rivier de Nijl (bij de eerste cataract in Opper-Egypte) oostwaarts tot aan de oevers van de Rode Zee, zuidwaarts tot ongeveer Khartoem (in wat nu Soedan is), en westwaarts tot aan de Libische Woestijn. Nubië wordt van oudsher in twee gebieden verdeeld. Het zuidelijke deel, dat zich noordwaarts uitstrekte tot het zuidelijke einde van het tweede cataract van de Nijl, stond bekend als Opper-Nubië; dit werd Kush (Koesj) genoemd onder de 18e-dynastie farao’s van het oude Egypte en werd Ethiopië genoemd door de oude Grieken. Neder-Nubië was het noordelijke deel van de regio, gelegen tussen de tweede en de eerste cataract van Aswān; dit werd Wawat genoemd.

Nubië
Nubië

Oeroude regio van Nubië.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Soedan
Lees meer over dit onderwerp
Soedan: Het oude Nubië
De vroegste bewoners van het huidige Soedan zijn terug te voeren op Afrikaanse volkeren die in het Mesolithicum in de buurt van Khartoem woonden…

In de regio Neder-Nubië vond een van de vroegste fasen van staatsvorming ter wereld plaats: heersers van de A-groep-cultuur – die werden begraven op een begraafplaats in Qustul, die in de jaren 1960 door het Oriental Institute van de Universiteit van Chicago werd opgegraven – voerden koningssymbolen in die leken op die van de koningen van het Egypte van de Naqādah II-III-periode. Met de opkomst van de 1e dynastie in Egypte (ca. 2950 v. Chr.) werden de cultuur van de A-groep en de onafhankelijkheid van Nubië teniet gedaan. Er zijn geen archeologische overblijfselen gevonden van de inheemse Neder-Nubiërs uit de volgende 500 jaar.

Pharoah Snefru (ca. 2575 v. Chr.) voerde een rooftocht uit in Nubië en vestigde een Egyptische buitenpost in Buhen. Ten westen van de Nijl werden steengroeven voor gneis geopend naarmate de exploitatie van mineralen toenam. Tijdens de 6e dynastie begonnen de Egyptische gouverneurs van Aswān lange-afstand handelsexpedities, soms gecombineerd met militaire invallen. De beroemdste gouverneur onder hen, Harkhuf, drong zuidwaarts door tot ver voorbij de tweede cataract van de Nijl, naar een land dat hij Yam noemde en waar hij een pygmee vond die hij naar Pepi II bracht. Tegen het einde van Harkhuf’s loopbaan verenigden de Nubische stamhoofden zich, waardoor de Aswān-expedities in gevaar kwamen. Een nieuwe bevolkingsgroep (door archeologen C-groep genoemd) bewoonde Wawat, terwijl een groep die tegenwoordig bekend staat als de Karmah-cultuur Kush bewoonde. Tijdens de Eerste Tussentijd dienden veel Nubiërs als huurlingen in Egypte.

Toen Sesostris I van de 12e dynastie omstreeks 1915 v. Chr. Nubië binnenviel, noemde hij het land ten zuiden van de tweede cataract Kush. Sesostris III, omstreeks 1826 v. Chr., probeerde het eiland Sai te bezetten, maar werd gedwongen terug te vallen naar Semna, waar hij een keten van machtige forten bouwde. Hij verbood de Kushieten om ten noorden van Semna door te trekken, behalve om handel te drijven in Iken (Mirgissa), een belangrijk handelscentrum aan het noordelijke einde van de tweede cataract. Semna was ook de plaats waar de Egyptenaren de overstromingsniveaus van de Nijl tijdens het Middenrijk vastlegden.

Abonneer u op Britannica Premium en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Het koninkrijk van Kush brak uiteindelijk door de grens toen de Egyptische controle afnam in de latere 13e dynastie. De Kushieten namen Buhen in en waren in 1650 v. Chr. noordwaarts opgerukt tot Aswān. Rond de tijd van de Hyksos-invasie van Egypte vielen zij Opper-Egypte binnen, waarbij zij vele fraaie monumenten uit het Middenrijk buit maakten, die zij naar Karmah, hun hoofdstad, overbrachten. Archeologen vonden deze voorwerpen bij de opgravingen van de grote tumulusgraven van de Kushitische stamhoofden, die op bedden begraven waren, omringd door honderden van hun geofferde dienaren. Sommige uitgeweken Egyptenaren traden als huurlingen in dienst bij de heersers van Kush, terwijl anderen waarschijnlijk in de glazuurindustrie in Karmah werkten. Hyksos zegels uit de Karmah graven wijzen erop dat de Kushitische prinsen contact hadden met de Hyksos. Toen Kamose van de Thebaanse 17e dynastie van Egypte de Hyksos aanviel, probeerde de Hyksos heerser Apopis I een verbond te sluiten met de Kushieten. Kamose onderschepte echter de boodschapper en verijdelde het plan.

Terwijl zij de Hyksos verdreven, begonnen de Thebanen ook Nubië binnen te dringen en onder Ahmose begonnen zij een volledige invasie in de regio. Amenhotep I (1514-1493 v. Chr.) veroverde Karmah en verwoestte daarmee het koninkrijk Kush. Nubië werd gekoloniseerd, en de onderkoning van Kush werd er de Egyptische keizerlijke hoofdambtenaar. Thoetmosis I breidde de Egyptische controle uit tot Kanisa-Kurgis, stroomopwaarts van het vierde cataract van de Nijl. De Egyptenaren exploiteerden vooral goud en Kush produceerde aanzienlijke hoeveelheden van dit edelmetaal. De Nubiërs van de C-groep werden geleidelijk geëgyptiseerd tot hun cultuur in het midden van de 18e dynastie was verdwenen. Ramses II (1279-1213 v. Chr.), van de 19e dynastie, liet in Nubië verschillende tempels bouwen. In de 19e-20e dynastie zorgde uitdroging voor een gedeeltelijke ontvolking van Wawat, maar in de burgeroorlogen van de late 20e dynastie speelde de onderkoning van Kush een grote rol. Nadat Herihor de controle over Opper-Egypte had overgenomen, brak Nubië zich los van Egypte, ondanks een lange en kostbare oorlog die door de Thebanen werd gevoerd.

Abu Simbel, Egypte: tempel
Abu Simbel, Egypte: tempel

Tempel van Abu Simbel, gebouwd door Ramses II en opgedragen aan zijn eerste koningin, Nefertari, voor de verering van de godin Hathor, in Nubië (nu Zuid-Egypte).

© jasper sassen-EyeEm/stock.adobe.com

Tempel van Wadi al-Subūʿ
Tempel van Wadi al-Subūʿ

De tempel van Wadi al-Subūʿ, bij het Nassermeer.

Dennis Jarvis (CC-BY-2.0) (A Britannica Publishing Partner)

In de regio van Kush ontstond rond 800 v. Chr. een nieuw koninkrijk. Onder zijn heerser, Kashta, begon de snelle Egyptisering, en de Kushieten bezetten Opper-Egypte. De Kushitische heerser Piankhi (Piye) voltooide de Egyptisering en deed rond 730 v. Chr. invallen in Neder-Egypte. De Koesjieten, fervente aanbidders van Amon, beschouwden de uit Libië afkomstige Beneden-Egyptenaren als cultureel gedegenereerden, maar zij voelden een sterke verwantschap met de Thebanen, die ook aanbidders van Amon waren. De Kushitische heerser Shabaka volgde Piankhi op en veroverde geheel Egypte rond 715 v. Chr. en maakte daarmee een einde aan de 22e, 23e en 24e dynastie. Hij verplaatste zijn hoofdstad naar Memphis en stichtte de 25e dynastie van Egypte, die in de koningslijsten Kushietisch wordt genoemd. In 701 v. Chr. steunde Shabaka de Hebreeuwse koning Hizkia in zijn opstand tegen Assyrië. De Assyrische koning Sennacherib trok Palestina binnen en versloeg een Egypto-Koesjitische eenheid bij Eltekeh, maar slaagde er niet in Jeruzalem in te nemen, omdat prins Taharqa met versterkingen verscheen. Er volgde vrede tussen Egypte en Assyrië totdat de Assyrische koning Esarhaddon agressieve bewegingen in Palestina begon te maken. Een poging tot invasie van Egypte in 674 v. Chr. mislukte, maar in 671 slaagden de Assyriërs en verdreven Taharqa uit Memphis. Taharqa herbezette Egypte met tussenpozen, maar in 663 v. Chr. verdreef de Assyrische koning Assurbanipal hem en zijn opvolger Tanutamon, waarbij hij Thebe plunderde. De Assyriërs benoemden de Saitische vorsten tot gouverneurs van Egypte, en in 656 v. Chr. had de Saitische vorst Psamtik I Egypte onafhankelijk gemaakt van Assyrië en Opper-Egypte beschermd tegen Kushitische plannen.

Omwille van voortdurende intriges werd de hoofdstad van Kush, Napata, omstreeks 592 door een Egyptische expeditie geplunderd. De Kushitische hoofdstad werd vervolgens overgebracht naar Meroe, waar het Kushitische koninkrijk nog 900 jaar bleef voortbestaan. Ook de Perzen zouden geprobeerd hebben Nubië binnen te vallen (522).

Afgesneden van Egypte groeide de Egyptische cultuur van Nubië steeds meer uit tot de toetreding in 45 v. Chr. van koningin Amanishakhete. Zij en haar directe opvolgers hielden het verlies van de Egyptische cultuur tijdelijk tegen, maar daarna ging het ongecontroleerd verder. Ondertussen verwoestte een Romeins leger onder Gaius Petronius in 23 v. Chr. Napata.

In de 3e eeuw v. Chr. hadden de Blemmyes van de oostelijke, of Arabische, woestijn (Beja) de Meroitische cultuur in Neder-Nubië verwoest, en Meroe zelf werd tussen 320 en 350 verwoest door een expeditie die was uitgezonden door Aeizanes, koning van Aksum. De Meroïtische cultuur werd in Nubië opgevolgd door wat misschien die van de Nobatae is geweest, die het noordelijke koninkrijk van Napata vervingen. Rond 540 bekeerden de Nobatae zich tot het christendom, en kort daarna versloeg hun koning Silko de Blemmyes en het volk van Opper-Nobatae. De hoofdstad van de Nobatae schijnt vervolgens naar Pachoras (Faras) te zijn verplaatst, totdat zij later in de 6e eeuw met Maqurrah (Makurra) werden samengevoegd tot het ene koninkrijk Dunqulah. Ten zuiden van Dunqulah lag het koninkrijk van ʿAlwah, of Alodia (Aloa), dat in 580 christelijk werd. In 652 veroverde een moslimleger uit Egypte Dunqulah en dwong het koninkrijk tot het betalen van eerbetoon aan Egypte; Dunqulah bleef christelijk tot de 14e eeuw, toen het onder de voet werd gelopen door Mamlūkse legers uit Egypte. Sūbah, de hoofdstad van de ʿAlwah, overleefde tot de 16e eeuw en maakte daarna plaats voor de islamitische Funj-dynastie van Sennar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *