Articles

The Messianic Prophecy Bible Project

Posted on

“Nadat Jesjoea was geboren in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen Magiërs uit het oosten naar Jeruzalem en vroegen: ‘Waar is degene die geboren is als koning der Joden? Wij hebben zijn ster gezien toen die opkwam en zijn gekomen om hem te aanbidden.'” (Mattheüs 2:1-2)

In Mattheüs 24 profeteert Jesjoea (Jezus) dat er in de eindtijd tekenen aan de hemel zullen zijn die op Zijn spoedige wederkomst zullen wijzen en tot bekering van velen zullen leiden:

Direct na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven…. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen der aarde rouwklagen, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen in de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid. (Matteüs 24:29-30)

In deze passage herhaalt Jesjoea Jesaja 13:10, dat een bekende eindtijdprofetie is die spreekt over een hemels teken.

Drie Wijzen-Jeruzalem

Drie magiërs

In Handelingen 2, wanneer de Ruach HaKodesh (Heilige Geest) wordt uitgestort, citeert Petrus de profeet Joël 2:30-31 zeggende: “En Ik zal wonderen doen in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur en pilaren van rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag des Heren komt.”

Hoewel het voor sommigen mystiek en onwetenschappelijk mag lijken, geeft de Bijbel aan dat de zon, maan en sterren veel meer doen dan de fysieke tijd markeren; zij kunnen onthullen wat er gepland staat te gebeuren op Gods kalender.

“God zei: ‘Laat er lichten zijn in het uitspansel van de hemelen om de dag van de nacht te scheiden. En laat ze zijn tot tekenen en tot seizoenen, en tot dagen en jaren.'” (Genesis 1:14)

We zien hemeltekens in actie in de Brit Chadashah (Nieuwe Testament) toen de wijzen door een ster naar Jesjoea werden geleid!

John Hagee-Bloed Maan Tetrad

John Hagee presenteert informatie over de komende Bloed Maan Tetrad. (YouTube-opname)

Bloedmaan-tetrad-tekens voor onze tijd

De laatste tijd is er een golf van interesse in hemelse tekenen die te maken hebben met eindtijd Bijbelprofetie, mede door John Hagee’s boek, Four Blood Moons: Something Is About to Change.

“Een bloedmaan is wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt,” schrijft Hagee. “En de zon schijnt door de atmosfeer van de aarde en werpt een rode schaduw op de maan. En dus lijkt de maan rood.”

Hagee verbindt belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis met verschillende reeksen van vier maansverduisteringen (wetenschappelijk tetrads genoemd) die zich hebben voorgedaan rond Joodse heilige dagen en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël.

Een volgende tetrad komt zeer binnenkort.

Zowel Hagee als de Amerikaanse pastor Mark Biltz, auteur van Blood Moons: Decoding the Imminent Heavenly Signs, associëren deze maantetrads met de vervulling van Bijbelprofetie betreffende tekenen in de hemel.

JCH-John Hagee-Cornerstone Church-CUFI-Christians United For Israel

John Hagee van Cornerstone Church in San Antonio, Texas spreekt de Christians United For Israel CUFI jaarconferentie toe.

Hagee gelooft dat deze maansverduisteringen een teken kunnen zijn voor belangrijke eindtijdgebeurtenissen.

“Er is een gevoel in de wereld dat dingen aan het veranderen zijn en God probeert op een bovennatuurlijke manier met ons te communiceren,” zei Hagee. (CBN)

Hij voorspelde, gebaseerd op deze Bloedmaan Tetrad dat “in deze komende twee jaar, we iets dramatisch gaan zien gebeuren in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is, dat de loop van de geschiedenis in het Midden-Oosten zal veranderen en de hele wereld zal beïnvloeden.”

“Al deze tekenen, die in één keer samenkomen, zijn mogelijk de culminerende signalen dat God dit hoofdstuk van de menselijke geschiedenis aan het afsluiten is,” zei Biltz. “Dit zou het laatste gordijn kunnen zijn voor de Grote Verdrukking die in de Bijbel wordt genoemd. God heeft Zijn volk, en de rest van de wereld, altijd willen waarschuwen voordat Hij ingrijpt. Wat is een betere manier om met ons te communiceren dan door de universele taal van hemelse tekenen die spreken tot elke stam, tong en natie?” (WND)

Lunaire eclips-Juni 2011

Juni 2011 totale maansverduistering

Blood Moon Tetrads and God’s Calendar

Het was Biltz die oorspronkelijk NASA’s Eclipse Website onderzocht om haar eclips projecties te vergelijken met Bijbelse heilige dagen die in de Bijbel worden genoemd.

Toen hij dat deed, ontdekte hij dat volgens NASA’s berekeningen, een serie van vier totale maansverduisteringen zal plaatsvinden gedurende een periode van twee jaar, die een Bloedmaan Tetrad produceert in 2014 tot 2015 die samenvalt met Pesach (Pesach) en Sukkot (Loofhuttenfeest).

De maansverduisteringen voor 2014 vallen op 15 april, de eerste nacht van Pesach, en 8 oktober, de eerste nacht van Sukkot.

Die in 2015 vallen op 4 april (tweede nacht van Pesach) en 28 september (tweede nacht van Sukkot).

Joods gezin-Matzah-Passover-Pesach-Seder

Een Joods gezin breekt matzah, het ongezuurde brood van de kwelling van Pesach, tijdens een speciale rituele maaltijd op Pesach, de Seder genaamd.

De vier opeenvolgende totale maansverduisteringen (de maan lijkt donker als hij in de schaduw van de aarde komt) tussen 2014 en 2015 hebben geen gedeeltelijke maansverduisteringen tussen hen; er zal echter een totale zonsverduistering zijn (een verduistering waarbij de zon door de maan wordt verduisterd) vlak voor Pesach in 2015 en een gedeeltelijke vlak voor Sukkot in 2015.

Elke maansverduistering zal worden gescheiden door zes maanmaanden.

Ondanks dat deze Bloedmaan Tetrad samenvalt met de door de Heer vastgestelde tijden (moedim), zal slechts één van de vier verduisteringen zichtbaar zijn vanuit Israël voor een korte tijd voor zonsopgang op 28 september 2015, en slechts het staartje ervan. (earthsky)

Geometrie-Lonaire Eclips-Penumbra

Dit schematische diagram van de baan van de Maan rond de aarde, die is aangegeven als een groene cirkel, laat zien dat wanneer de Maan zich in de centrale umbra-schaduw bevindt, zij wordt afgeschermd van directe verlichting door de Zon. Slechts een deel van het zonlicht wordt geblokkeerd wanneer de Maan in de Penumbra schaduw staat.

Sinds de komst van Messias 2000 jaar geleden is een Bloedmaan Tetrad (vier opeenvolgende maansverduisteringen zonder gedeeltelijke verduisteringen ertussen) slechts zeven keer voorgekomen op de Joodse heilige dagen Pesach en Sukkot.

De achtste zal plaatsvinden in 2014-2015. Het zal nog 500 jaar duren voordat het weer gebeurt.

Beiden Hagee en Biltz benadrukken drie Bloedmaan Tetrads die grote betekenis hadden voor het Joodse Volk:

  • Een Bloedmaan Tetrad deed zich voor tussen 1493 en 1494 direct na de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492.
  • Een Bloedmaan Tetrad deed zich voor tussen 1949 en 1950 op Pesach, vlak na de wedergeboorte van een onafhankelijke Joodse staat in 1948, die werd gevolgd door de oorlog voor onafhankelijkheid.
  • Een Bloed Maan Tetrad deed zich voor tussen 1967 en 1968, na de “Zesdaagse Oorlog” van 1967, waarin Israël de hele stad Jeruzalem bevrijdde, inclusief de Tempelberg waar ooit de Eerste en Tweede Tempel stonden. Voor het eerst in 2000 jaar was Jeruzalem, in zijn volledigheid, de hoofdstad van de Joodse staat.
Lonaire eclips-maart 2007-Perzische Golf-USS Boxer

Deze reeks beelden van de maan in een volledige maansverduistering werd genomen in de Perzische Golf aan boord van de USS Boxer.

De Joodse Interpretatie van Eclipsen

De wonderbaarlijke timing van deze Bloedmaan-tetrad is niet verloren gegaan aan Joodse geleerden.

In een artikel over de komende bloedmanen, waarvan de eerste over slechts vier weken op Pesach (15 april) zal plaatsvinden, geeft journalist Yori Yanover commentaar op de betekenis van de laatste drie:

“Het is ook interessant om op te merken dat die maanslierten elk pas verschenen na de wonderbaarlijke gebeurtenissen, als een soort bevestiging van de kant van God: Ik heb dit gedaan. Wat betekent dat het komende jaar of zo heel bewogen zou moeten zijn.” (JP)

Gebaseerd op het feit dat de afgelopen drie tetrads sinds 1493 betekenis hebben gehouden voor het Joodse volk, is het mogelijk dat de komende Bloedmaan Tetrad die gepland staat voor 2014-2015 kan aangeven dat er iets belangrijks staat te gebeuren.

De vraag is wat de aard van deze gebeurtenis zou kunnen zijn?

Traditioneel bekijkt het Jodendom eclipsen met een gevoel van voorbode; bijvoorbeeld Sukah 29a van de Talmoed (rabbijnse uitspraken en discussies over Bijbelpassages) spreekt van een zonsverduistering (die zal plaatsvinden in het midden van de Bloed Maan Tetrad) als een slecht voorteken voor de hele wereld.

Om dit te illustreren wordt een parabel gegeven waarin een man een feestmaal bereidt voor zijn bedienden, maar dan boos op hen wordt en de lamp weghaalt en tegen een van zijn bedienden zegt: “Neem de lamp van hen weg, en laat hen in het donker zitten.”

Eclips-maan-Lucien Rudaux

Dit schilderij van Lucien Rudaux laat zien hoe een maansverduistering eruit zou kunnen zien gezien vanaf het oppervlak van de maan. Het oppervlak van de maan lijkt rood omdat het enige beschikbare zonlicht wordt gebroken door de atmosfeer van de aarde aan de randen van de aarde, zoals te zien is in de lucht op dit schilderij.

In de Talmoed zegt Rabbi Meir: “Telkens wanneer de lichtbronnen in eclips zijn, is dat een slecht voorteken voor Israël, aangezien zij ongevoelig zijn voor klappen.”

De Talmoed bespreekt ook de verschillen tussen zonne- en maansverduisteringen: “Onze Rabbijnen leerden: als de zon in eclips is, is dat een slecht voorteken voor afgodendienaren; als de maan in eclips is, is dat een slecht voorteken voor Israël, daar Israël rekent met de maan en afgodendienaren met de zon.

“Als zij in het oosten in eclips is, is dat een slecht voorteken voor hen die in het oosten wonen; als zij in het westen is, is dat een slecht voorteken voor hen die in het westen wonen; als zij in het midden van de hemel is, is dat een slecht voorteken voor de hele wereld.

“Als haar gelaat rood is als bloed, komt het zwaard over de wereld; als zij op zakdoek lijkt, komen de pijlen van de hongersnood over de wereld; als zij op beide lijkt, komen het zwaard en de pijlen van de hongersnood over de wereld.”

Lunaire-eclips

Lunaire eclips in november 2003

Volgens deze interpretatie dan, als we zwaard interpreteren als oorlog, kan een Bloedmaan Tetrad een teken zijn dat er oorlog naar de wereld komt.

Hierbij verwijzend naar de analyse van maansverduisteringen door de Talmoed, verklaarde Biltz ook dat de tetrad een signaal van oorlog kan zijn.

“Dit is in de afgelopen 2000 jaar slechts acht keer voorgekomen!” zei hij. “En de laatste twee keer dat deze zich voordeden op de Joodse feestdagen was er een oorlog in het Midden-Oosten met betrekking tot de natie Israël. Dit zijn patronen en historische feiten die niet kunnen worden genegeerd. De Joodse Talmoed schrijft dat totale maansverduisteringen indicatoren of voortekenen zijn voor de natie Israël.”

Ultra-Orthodox Joodse jongen-Sukkot-Mea Shearim-Jeruzalem

Sukkot in Jeruzalem: Tijdens het bijbelse Soekkot-feest (Loofhuttenfeest), dat een week duurt, verblijft het Joodse volk in sukkot (meervoud voor sukkah), tijdelijke hutten die uit verschillende materialen zijn opgetrokken.

Natuurlijk is Israël nooit ver van oorlog en terwijl dit wordt geschreven, vallen honderden raketten vanuit de Gazastrook op gemeenschappen in het zuiden van het land.

Daarnaast kan het voortdurende conflict met Iran op elk moment uitbreken in een open conflict met een mogelijke defensieve aanval op dat land door Israëls leger als de productie van een kernwapen dreigend wordt.

“De enige reden dat Iran geen kernbom zal verwerven zal zijn dat Israël kiest voor een militaire oplossing voor die crisis,” zei Hagee. “Ik geloof dat als dat gebeurt, er een reeks gebeurtenissen zal beginnen die de loop van de wereldgeschiedenis zal veranderen. Als Israël dat niet doet, dan zal het nog steeds de loop van de wereldgeschiedenis veranderen. (CBN)

IDF-Gaza-raketten

IDF-Gaza-raketten

Naast de nucleaire dreiging van Iran is Syrië, in Israëls noorden, volledig verwikkeld in een conflict dat gemakkelijk over zijn grens met Israël zou kunnen borrelen.

Daarnaast zouden de troepen van Hezbollah in Libanon kunnen besluiten om opnieuw hun duizenden raketten op Israël af te vuren.

Toch geven de rabbijnen hoop wanneer zij zeggen: “Maar wanneer Israël de wil van de Alomtegenwoordige vervult, hoeven zij voor dit alles geen angst te hebben, zoals er gezegd is: Zo zegt de Hasjem ,’ Leer niet de weg van de volken, en wees niet ontsteld over de tekenen van de hemel, want de volken zijn er ontsteld over, de afgodendienaren zullen ontsteld zijn, maar Israël zal niet ontsteld zijn.”

Wijzend op de gebeurtenissen na de laatste twee Bloedmaan Tetrads, zei Biltz dat hij denkt dat de gebeurtenissen na de komende van betekenis kunnen zijn voor het Joodse Volk in termen van de soevereiniteit over de Tempelberg en de bouw van de Derde Tempel:

“Het Heilige Land is terug in hun handen; de Heilige Stad is terug in hun handen; en nu zal de Heilige Tempel terug in hun handen zijn,” zei hij. (YouTube)

“Als alles gezegd en gedaan is, zal de vlag van Israël wapperen over de muren van de stad Jeruzalem wanneer Messias komt, en het zal voor altijd zijn,” zei Hagee. “En elke natie die opstaat in het oordeel tegen Israël zal God straffen en streng straffen.” (CBN)

Israël-vlag-Wall-Plaza

De Israëlische vlag wappert boven de Westelijke (Klaag)Muur Plaza in de Oude Stad van Jeruzalem.

Bloedmaan-tetrad: een teken van de wederkomst?

Zouden we met deze tetrad van bloedmanen iets dramatischer dan een oorlog moeten verwachten?

Terwijl Hagee en Biltz gebeurtenissen voorspellen die van invloed zijn op Israël en de hele wereld, associëren sommigen de komende Bloed Maan Tetrad met Yeshua’s Wederkomst en de Vervoering.

Er zijn vele theorieën over wanneer deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, en het doel van deze rubriek is niet om de theorieën en leringen van andere bedieningen te onderschrijven. De Bijbel geeft duidelijk aan dat deze gebeurtenissen zullen worden voorafgegaan door de vestiging van een valse vrede:

Hij zal een verbond met velen bevestigen voor een ‘zeven’. In het midden van de ‘zeven’ zal hij een einde maken aan het offeren en de offers. En bij de tempel zal hij een gruwel oprichten die verwoesting brengt, totdat het einde dat verordend is over hem wordt uitgestort. (Daniël 9:27)

Op dit moment is er geen verbond met velen gesloten en is er geen Joodse Tempel op de Tempelberg waar de anti-Messias de “gruwel die verwoesting veroorzaakt” zal plaatsen.

Dit alles kan echter zeer snel veranderen, en het feit dat deze tetrad van maansverduisteringen op Joodse heilige dagen valt – de eerste is nog maar enkele weken verwijderd – is iets om biddend in de gaten te houden en te overwegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *