Articles

Kodowanie (nauki społeczne)

Posted on

W przypadku dyscyplin, w których preferowany jest format jakościowy, w tym etnografii, geografii humanistycznej czy psychologii fenomenologicznej, można zastosować zróżnicowane podejście do kodowania. Iain Hay (2005) nakreśla dwuetapowy proces rozpoczynający się od kodowania podstawowego w celu wyodrębnienia ogólnych tematów, po którym następuje kod bardziej dogłębny, interpretacyjny, w którym można zinterpretować bardziej szczegółowe trendy i wzorce.

Większość kodowania jakościowego można przypisać do kodowania ugruntowanego lub kodowania a priori. Kodowanie ugruntowane odnosi się do pozwalania, by godne uwagi tematy i wzorce wyłoniły się z samych dokumentów, podczas gdy kodowanie a priori wymaga od badacza zastosowania wcześniej istniejących ram teoretycznych do analizy dokumentów. Ponieważ metody kodowania są stosowane w różnych tekstach, badacz jest w stanie zastosować kodowanie osiowe, które jest procesem wyboru głównych kategorii tematycznych obecnych w kilku dokumentach w celu odkrycia wspólnych wzorców i relacji.

Kodowanie jest uważane za proces odkrywania i odbywa się w cyklach. Przed skonstruowaniem kategorii badacz może zastosować metody kodowania pierwszego i drugiego cyklu. Istnieje wiele dostępnych metod, a badacz będzie chciał wybrać taką, która jest odpowiednia dla formatu i charakteru jego dokumentów. Nie wszystkie metody mogą być zastosowane do każdego rodzaju dokumentu. Niektóre przykłady metod kodowania pierwszego cyklu obejmują:

  • Kodowanie In Vivo: koduje terminy i zwroty używane przez samych uczestników. Celem jest próba oddania uczestnikom głosu w badaniu.
  • Kodowanie procesu: ta metoda wykorzystuje gerunds (słowa „-ing”) tylko do opisania i pokazania działań w całym dokumencie. Jest ona przydatna do badania procesów, faz emocjonalnych i rytuałów.
  • Kodowanie wersalowe: wykorzystuje terminy binarne do opisywania grup i procesów. Celem jest sprawdzenie, które procesy i organizacje są w konflikcie ze sobą w całym dokumencie. Mogą to być zarówno obiekty konceptualne, jak i obiekty naziemne.
  • Kodowanie wartości: kody, które próbują wykazać wartości, postawy i przekonania uczestników. W ten sposób, badania mogą dostrzec wzorce w światopoglądach.
  • Sub-kodowanie: Inne nazwy tej metody to kodowanie osadzone, kodowanie zagnieżdżone lub kodowanie wspólne. Wiąże się to z przypisaniem kodów pierwszego i drugiego rzędu do słowa lub frazy. Służy to dodaniu szczegółów do kodu. Pierwotne i wtórne kody są często nazywane kodami rodziców i dzieci.
  • Kodowanie równoczesne: Kiedy te same części danych mają różne znaczenia i dwa lub więcej kodów są stosowane do tych samych części, to ten rodzaj kodowania jest nazywany Simultaneous Coding.

Proces ten może być przeprowadzony ręcznie, co może być tak proste, jak podkreślenie różnych koncepcji różnymi kolorami, lub wprowadzony do pakietu oprogramowania. Niektóre przykłady pakietów oprogramowania jakościowego obejmują Atlas.ti, MAXQDA, NVivo, QDA Miner i RQDA.

Po zebraniu kodów nadszedł czas na uporządkowanie ich w szersze tematy i kategorie. Proces ten obejmuje identyfikację tematów z istniejących kodów, redukcję tematów do możliwej do opanowania liczby, tworzenie hierarchii w ramach tematów, a następnie łączenie tematów ze sobą poprzez modelowanie teoretyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *