Articles

EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research | EFSD

Posted on

EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research

Datum: 1 juli 2020

Achtergrond

De European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) is opgericht door de European Association for the Study of Diabetes (EASD) om initiatieven op alle terreinen van het diabetesonderzoek te financieren. De doelstellingen van de EFSD zijn het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek op het gebied van diabetes, het snel verspreiden van verworven kennis en het vergemakkelijken van de toepassing daarvan.

De missie van JDRF is het vinden van een remedie voor type 1 diabetes en de complicaties daarvan door het ondersteunen van onderzoek. JDRF werd in 1970 opgericht door ouders van kinderen met diabetes die ervan overtuigd waren dat de ziekte kon worden genezen. JDRF geeft meer geld aan diabetesonderzoek dan enige andere non-profit, niet-gouvernementele gezondheidsorganisatie in de wereld.

Lilly is al meer dan 95 jaar een wereldwijde leider in diabeteszorg. Lilly, gevestigd in Indianapolis, VS, introduceerde ’s werelds eerste commerciële insuline in 1923 en blijft een voortrekkersrol spelen op het gebied van innovatie van geneesmiddelen en toedieningsapparaten om diabetes onder controle te houden. Lilly Diabetes is Lilly’s geïntegreerde en wereldwijde bedrijf dat zich richt op het bieden van persoonlijke oplossingen voor het dagelijks leven voor mensen die leven met en omgaan met diabetes.

Programma Onderzoek en Focus

EFSD, JDRF en Lilly hebben een programma opgezet onder de naam EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research om nieuwe projecten aan te moedigen die gericht zijn op het bevorderen van de huidige kennis op dit terrein.

Om de doelen en doelstellingen van dit programma te bereiken, nodigen EFSD, JDRF en Lilly uit tot het indienen van aanvragen door het uitgeven van deze “Request for Applications” (RFA), waarin de gebieden worden aangegeven waarop de nadruk ligt.

De algemene doelstellingen van het programma zijn:

 • de hoogste kwaliteit van fundamenteel biomedisch en klinisch onderzoek naar type 1 diabetes in Europa en de geassocieerde landen te bevorderen;
 • de praktische toepassing van wetenschappelijke vooruitgang in ons begrip van de etiologie, pathogenese, behandeling en preventie van type 1 diabetes en de complicaties ervan te bevorderen;
 • klinisch translationeel onderzoek aan te moedigen dat een brug slaat tussen de onderzoeksbank en de praktijk;
 • meer bekendheid te geven aan type 1 diabetes-onderzoek in heel Europa.

Dit jaar aanvaardt het EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research aanvragen op elk gebied van fundamenteel of klinisch onderzoek in verband met type 1 diabetes, met inbegrip van behandelings- en bewakingsstrategieën.

Ondersteunings- en evaluatiemechanisme

Onderzoek zal worden gesteund door de toekenning van subsidies van elk maximaal 100.000 euro. De duur van elke subsidie kan één jaar of langer zijn, afhankelijk van de behoeften van het project en zoals gemotiveerd in de aanvraag. De EFSD kan, op advies van de beoordelingscommissie, een toekenning aanbevelen van een ander bedrag dan het gevraagde, maar dat meer geschikt wordt geacht voor de voorgestelde studies.

Projecten die een hogere financiering vereisen dan hierboven gespecificeerd, worden ook uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor dit programma, d.w.z. dat aanvragen kunnen worden ingediend om de financiering van een groter project aan te vullen.

Alle projecten moeten hun begroting uitvoerig motiveren en een duidelijke beschrijving geven van zowel het van het EFSD gevraagde bedrag als de beschikbare financiering voor het project uit andere bronnen, indien van toepassing (zie Overwegingen voor evaluatie).

In uitzonderlijke gevallen kunnen financieringsaanvragen voor een bedrag van meer dan 100 000 euro en maximaal 250 000 euro voor financiering in aanmerking worden genomen. Hier moeten de aanvullende relevante financiële vereisten duidelijk worden gerechtvaardigd en aanvragers moeten ook aangeven welk deel van de studie haalbaar zal zijn in het geval van een toekenning van 100.000 euro.

Aanvragen voor een EFSD/JDRF/Lilly-subsidie worden ingewacht van afzonderlijke instellingen zonder winstoogmerk of groepen van dergelijke instellingen uit Europa en geassocieerde landen (voor een gedetailleerde landenlijst, zie hier). De hoofdonderzoeker en eventuele medeonderzoekers moeten voltijds in dienst zijn van een instelling zonder winstoogmerk en de studie moet op hun werkplek worden uitgevoerd.

De aanvragen zullen worden onderworpen aan een wetenschappelijke beoordeling door een gespecialiseerd en onafhankelijk ad-hoccomité. Verwacht wordt dat de aanvragen uiterlijk in oktober 2020 ontvangen, beoordeeld en voor financiering goedgekeurd zullen zijn.

Voordat een definitief besluit over de financiering wordt genomen en om de aanvragers de gelegenheid te geven van het beoordelingsproces te profiteren, behoudt de EFSD zich het recht voor om te verzoeken de aanvragen te herzien overeenkomstig de aanbevelingen van het beoordelingscomité.

Aanvragen voor onderzoekssubsidies

Aanvragen voor onderzoekssubsidies kunnen worden onderworpen aan een prebeoordelingsprocedure (of triage). In dat geval zal een aanvraag die bij de pre-review wordt afgewezen, niet aan een volledige wetenschappelijke beoordeling worden onderworpen en zal er geen feedback-rapport aan de aanvrager worden verstrekt.

De deadline voor de ontvangst van aanvragen voor onderzoekssubsidies voor financiering dit jaar is 1 juli 2020.

Alle begrotingen moeten in euro’s worden opgesteld. Voor landen waar de euro niet de gemeenschappelijke munt is, moet de wisselkoers (tussen de euro en de lokale munt in het land waar het werk zal worden uitgevoerd) die wordt gebruikt voor de berekening van de eurobegroting, worden vermeld onder “Budget Justification”.

Aanvragen voor dit programma moeten worden ingediend in het nieuwe online aanvraagsysteem van de EFSD, dat beschikbaar is via het MyEASD-platform.

Leden van EASD of eigenaars van een account voor de registratie van de EASD Virtual Meeting of Annual Meeting wordt verzocht de inloggegevens van hun bestaande account (e-mailadres en wachtwoord) te gebruiken om in te loggen op MyEASD en toegang te krijgen tot het EFSD Application System.

Alle aanvragen moeten worden opgesteld op het officiële aanvraagformulier in het EFSD online application system en moeten strikt volgens de daar te vinden gedetailleerde instructies worden ingevuld. Aanvragen die niet in overeenstemming zijn met de instructies van het aanvraagsysteem worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen moeten vóór 23:59 uur (CET) op de sluitingsdatum 1 juli 2020 in het onlinesysteem van de EFSD worden ingediend.

Overwegingen bij de beoordeling

Ingevulde aanvragen worden door een geschikt en onafhankelijk wetenschappelijk comité beoordeeld op hun wetenschappelijke/technische waarde aan de hand van de onderstaande criteria.

De beoordelingscriteria zijn als volgt:

 • Belangrijkheid: Gaat de studie in op een belangrijk probleem dat aansluit bij de doelstellingen en aandachtsgebieden van dit programma? Als de doelstellingen van de aanvraag worden bereikt, hoe zal de wetenschappelijke kennis dan worden bevorderd? Wat zal het effect zijn van de voorgestelde studies op de concepten of methoden die dit gebied aansturen?
 • Benadering: Zijn het conceptuele kader, de opzet, de methoden en de analyses adequaat ontwikkeld, goed geïntegreerd, en geschikt voor de doelstellingen van het project? Worden zij ondersteund door voorlopige gegevens? Erkent de aanvrager potentiële probleemgebieden en overweegt hij alternatieve tactieken?
 • Innovatie: Maakt het project gebruik van nieuwe concepten, benaderingen of methoden? Zijn de doelstellingen origineel en innovatief? Betwist het project bestaande paradigma’s of ontwikkelt het nieuwe methodologieën of technologieën?
 • Onderzoeker: Is de onderzoeker goed opgeleid en geschikt om dit werk uit te voeren? Is het voorgestelde werk geschikt voor het ervaringsniveau van de hoofdonderzoeker en eventuele andere onderzoekers?
 • Omgeving: Draagt de wetenschappelijke omgeving waarin het werk zal worden uitgevoerd bij tot de kans op succes? Wordt bij de voorgestelde studies gebruik gemaakt van unieke kenmerken van de wetenschappelijke omgeving of van nuttige samenwerkingsregelingen? Is er bewijs van institutionele steun?
 • Begroting en haalbaarheid: Is het gevraagde budget geschikt voor het voorgestelde onderzoek? Is de gevraagde duur geschikt voor de voltooiing van het project?
 • Bijdrage aan een groter onderzoeksproject: Is het in de aanvraag beschreven werk bedoeld als onderdeel van een groter project? Zo ja, is er sprake van overlap? Wordt duidelijk uitgelegd hoe het nieuwe werk zal bijdragen aan het algehele succes van dat grotere project? Kan de financiële haalbaarheid worden beoordeeld (is er een duidelijke beschrijving gegeven van de totale kosten van het hele project, de financiering uit andere bronnen en het bedrag en het doel van de aangevraagde EFSD-financiering)?

Verplichte rapportage en goedkeuring van financiering

Alle in het kader van dit programma gefinancierde onderzoekers moeten aan het eind van de projectperiode een wetenschappelijk verslag indienen. Voor projecten waarvoor de financiering over een periode van meer dan een jaar wordt gespreid, zijn ook tussentijdse voortgangsverslagen vereist. Dergelijke verslagen zullen worden beoordeeld voordat verdere middelen worden vrijgemaakt.

Investeerders moeten de EFSD kopieën bezorgen van papers die voor publicatie zijn aanvaard en moeten de steun van het programma in al het geschreven materiaal vermelden door gebruikmaking van de zinsnede: “gesteund door een onderzoekssubsidie van EFSD/JDRF/Lilly”.

Aanvragen voor verlenging van de subsidie zullen op competitieve basis worden aanvaard, met dezelfde beoordelingsprocedure als beschreven in deze aankondiging. Dergelijke aanvragen zullen derhalve op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere nieuwe aanvragen die ter beoordeling worden ontvangen, zonder dat er sprake is van enige speciale prioriteit.

Schema

Aanmeldingsdeadline:

Aankondiging: Maart 2020
1 juli 2020
Verwachte toekenning: oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *