Articles

EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research | EFSD

Posted on

EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research

Data zakończenia: 1 lipca 2020

Kontekst

Europejska Fundacja Badań nad Cukrzycą (EFSD) została utworzona przez Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą (EASD) w celu zapewnienia finansowania inicjatyw we wszystkich obszarach badań nad cukrzycą. Celem EFSD jest zachęcanie i wspieranie badań w dziedzinie cukrzycy, szybkie rozpowszechnianie zdobytej wiedzy oraz ułatwianie jej zastosowania.

Misją JDRF jest znalezienie leku na cukrzycę typu 1 i jej powikłania poprzez wspieranie badań naukowych. JDRF została założona w 1970 roku przez rodziców dzieci chorych na cukrzycę, którzy byli przekonani, że chorobę tę można wyleczyć. JDRF przeznacza więcej pieniędzy na badania nad cukrzycą niż jakakolwiek inna pozarządowa agencja zdrowia non-profit na świecie.

Lilly od ponad 95 lat jest światowym liderem w dziedzinie opieki nad chorymi na cukrzycę. Z siedzibą w Indianapolis, USA, firma Lilly wprowadziła na rynek pierwszą na świecie insulinę w 1923 roku i pozostaje w czołówce firm farmaceutycznych i innowacyjnych urządzeń do leczenia cukrzycy. Lilly Diabetes to zintegrowany i globalny oddział firmy Lilly, zajmujący się dostarczaniem osobistych rozwiązań w codziennym życiu dla osób, które żyją z cukrzycą i leczą się na nią.

Program Research and Focus

EFSD, JDRF i Lilly ustanowiły program o nazwie EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research, aby zachęcić do realizacji nowych projektów mających na celu poszerzenie obecnej wiedzy w tej dziedzinie.

Aby osiągnąć cele tego programu, EFSD, JDRF i Lilly zapraszają do składania wniosków poprzez opublikowanie niniejszego „Zapytania o wnioski” (Request for Applications – RFA), które wskazuje obszary, na które należy położyć nacisk w badaniach.

Ogólne cele Programu to:

  • promocja najwyższej jakości podstawowych badań biomedycznych i klinicznych w Europie i krajach stowarzyszonych mających zastosowanie do cukrzycy typu 1;
  • rozwijanie praktycznego zastosowania postępów naukowych w naszym rozumieniu etiologii, patogenezy, leczenia i zapobiegania cukrzycy typu 1 i jej powikłań;
  • zachęcanie do prowadzenia klinicznych badań translacyjnych łączących badania laboratoryjne z badaniami na łóżku pacjenta;
  • zwiększanie świadomości na temat badań nad cukrzycą typu 1 w całej Europie.

W tym roku EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes Research będzie przyjmować wnioski dotyczące dowolnego obszaru badań podstawowych lub klinicznych związanych z cukrzycą typu 1, w tym strategii leczenia i monitorowania.

Mechanizm wsparcia i przegląd

Badania będą wspierane poprzez przyznawanie grantów, każdy o wartości do 100 000 Euro. Czas trwania każdej nagrody może wynosić jeden rok lub dłużej, w zależności od potrzeb projektu i zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku. EFSD może, po konsultacji z Komisją Rewizyjną, zalecić przyznanie nagrody w innej wysokości niż wnioskowana, ale uznanej za bardziej odpowiednią dla proponowanych badań.

Projekty wymagające wyższego finansowania niż określone powyżej są również zaproszone do składania wniosków do tego programu, tj. wnioski mogą być składane w celu uzupełnienia finansowania większego projektu.

We wszystkich projektach należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie budżetu oraz jasny opis zarówno wnioskowanej kwoty z EFSD, jak i dostępnego finansowania projektu z innych źródeł, jeśli dotyczy (zob. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie).

W wyjątkowych przypadkach można rozważyć dofinansowanie wniosków na kwotę większą niż 100 000 euro i do 250 000 euro. W takim przypadku należy jasno uzasadnić dodatkowe wymagania finansowe, a wnioskodawcy powinni również wskazać, która część badania będzie możliwa do przeprowadzenia w przypadku przyznania grantu w wysokości 100 000 euro.

Wnioski o grant EFSD/JDRF/Lilly mogą składać pojedyncze instytucje non-profit lub grupy takich instytucji z Europy i krajów stowarzyszonych (szczegółowa lista krajów znajduje się tutaj). Główny badacz i wszyscy współbadacze muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w instytucji non-profit, a badanie musi być prowadzone w ich miejscu pracy.

Wnioski zostaną poddane ocenie naukowej przez wyspecjalizowany i niezależny komitet ad hoc. Przewiduje się, że wnioski zostaną otrzymane, rozpatrzone i zatwierdzone do finansowania do października 2020 r.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o finansowaniu oraz w celu zaoferowania wnioskodawcom możliwości skorzystania z procesu przeglądu, EFSD zastrzega sobie prawo do zażądania korekty wniosków zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej.

Wnioski o granty badawcze

Wnioski o granty badawcze mogą zostać poddane procedurom wstępnej weryfikacji (lub selekcji). W takim przypadku wnioski odrzucone podczas wstępnej oceny nie będą poddane pełnej ocenie naukowej, a wnioskodawca nie otrzyma raportu zwrotnego.

Termin składania wniosków o granty badawcze do finansowania w tym roku upływa 1 lipca 2020 r.

Wszystkie budżety należy przygotować w euro. W przypadku krajów, w których euro nie jest wspólną walutą, kurs wymiany (między euro a walutą lokalną w kraju, w którym ma być wykonywana praca) zastosowany do obliczenia budżetu w euro musi być podany w części „Uzasadnienie budżetu”.

Wnioski do tego programu należy składać w nowym systemie składania wniosków online EFSD, który jest dostępny za pośrednictwem platformy MyEASD.

Członkowie EASD lub posiadacze konta do rejestracji na EASD Virtual Meeting lub Annual Meeting, proszeni są o użycie danych logowania z istniejącego konta (adres e-mail i hasło), aby zalogować się do MyEASD i uzyskać dostęp do EFSD Application System.

Wszystkie wnioski muszą być przygotowane na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym w EFSD online application system i wypełnione zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami, które można tam znaleźć. Wnioski niezgodne z instrukcjami podanymi w systemie składania wniosków nie będą rozpatrywane.

Proszę złożyć wniosek w systemie składania wniosków online EFSD przed godziną 23:59 (CET) w dniu upływu terminu 1 lipca 2020 r.

Kompletne wnioski zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami pod względem wartości naukowej/technicznej przez odpowiedni i niezależny komitet naukowy.

Kryteria oceny są następujące:

  • Znaczenie: Czy badanie dotyczy ważnego problemu zgodnego z celami i obszarami zainteresowania niniejszego Programu? Jeśli cele wniosku zostaną osiągnięte, w jaki sposób wiedza naukowa zostanie rozwinięta? Jaki będzie wpływ proponowanych badań na koncepcje lub metody, które napędzają tę dziedzinę?
  • Podejście: Czy ramy koncepcyjne, projekt, metody i analizy są odpowiednio opracowane, dobrze zintegrowane i odpowiednie do celów projektu? Czy są one poparte wstępnymi danymi? Czy wnioskodawca rozpoznaje potencjalne obszary problemowe i rozważa alternatywne taktyki? Czy projekt wykorzystuje nowatorskie koncepcje, podejścia lub metody? Czy cele są oryginalne i innowacyjne? Czy projekt kwestionuje istniejące paradygmaty lub rozwija nowe metodologie lub technologie?
  • Badacz: Czy badacz jest odpowiednio przeszkolony i dobrze przystosowany do prowadzenia tej pracy? Czy proponowana praca jest odpowiednia do poziomu doświadczenia głównego badacza i innych badaczy, jeśli tacy istnieją?
  • Środowisko: Czy środowisko naukowe, w którym praca będzie wykonywana, przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu? Czy proponowane badania wykorzystują unikalne cechy środowiska naukowego lub stosują przydatne ustalenia dotyczące współpracy? Czy istnieją dowody wsparcia instytucjonalnego?
  • Budżet i wykonalność: Czy wnioskowany budżet jest odpowiedni dla proponowanych badań? Czy wnioskowany czas trwania projektu jest odpowiedni do jego ukończenia?
  • Wkład w większy projekt badawczy: Czy praca opisana we wniosku ma być częścią większego projektu? Jeśli tak, to czy istnieje jakiekolwiek nakładanie się? Czy istnieje jasne wyjaśnienie, w jaki sposób nowa praca przyczyni się do ogólnego sukcesu tego większego projektu? Czy można ocenić wykonalność finansową (czy podano jasny opis całkowitych kosztów całego projektu, finansowania z innych źródeł oraz kwoty i celu wnioskowanego finansowania z EFSD)?

Wymagania sprawozdawcze i zatwierdzanie finansowania

Wszyscy badacze finansowani w ramach tego programu są zobowiązani do złożenia raportu naukowego na koniec okresu realizacji projektu. W przypadku projektów, w których finansowanie jest rozłożone na okres dłuższy niż jeden rok, wymagane będą również okresowe sprawozdania z postępu prac. Raporty takie będą podlegały ocenie przed przyznaniem dalszych funduszy.

Inwestorzy muszą dostarczyć do EFSD kopie prac przyjętych do publikacji, a we wszystkich materiałach pisemnych muszą potwierdzić wsparcie Programu poprzez użycie sformułowania: „supported by an EFSD/JDRF/Lilly research grant”.

Wznowienie konkursu

Wnioski o odnowienie grantu będą przyjmowane na zasadzie konkursu, z takim samym procesem oceny jak opisany w niniejszym Ogłoszeniu. Wnioski takie będą zatem rozpatrywane w taki sam sposób, jak wszystkie inne nowe wnioski otrzymane do przeglądu i bez żadnego specjalnego priorytetu.

Harmonogram

Ogłoszenie: Marzec 2020
Termin składania wniosków: 1 lipca 2020
Oczekiwana nagroda: październik 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *