Articles

Historisch en hedendaags begrip van schizofrenie

Posted on

Historisch en hedendaags begrip

In de oudheid werd niet goed begrepen wat geestesziekten inhielden. Aandoeningen als schizofrenie werden niet onderscheiden van andere vormen van geestesziekte of mentale achterstand, waarvan veel werd beschouwd als van bovennatuurlijke oorsprong, veroorzaakt door boze geesten, bezetenheid door demonen, straf voor zonden, of soortgelijke spiritistische verschijnselen. Naast exorcisme werd een vroege remedie voor dergelijke aandoeningen gevonden in trepanatie, een chirurgische ingreep waarbij gaten in de schedel werden geboord, misschien als middel om die boze geesten naar buiten te laten, misschien om andere, onbekende redenen. Hoewel trepanatie uiteindelijk niet meer werd toegepast in ontwikkelde culturen, lijkt het idee dat schizofrenie in wezen een spiritueel en moreel probleem was nog honderden, zo niet duizenden jaren dominant te zijn gebleven.

De eerste, formele beschrijving van schizofrenie als een geestesziekte werd in 1887 gemaakt door Dr. Emile Kraepelin. Hij gebruikte de term “dementia praecox” om de symptomen te beschrijven die nu bekend staan als schizofrenie. Dementia praecox betekent “vroege dementie”. Door zijn syndroom “vroege dementie” te noemen, bedoelde hij het te onderscheiden van dementies die op latere leeftijd optreden, zoals de ziekte van Alzheimer (seniliteit). Kraepelin geloofde terecht dat dementia praecox in de eerste plaats een ziekte van de hersenen was. Hij vergiste zich echter in zijn opvatting dat deze stoornis een vorm van dementie was. Het is nu bekend dat schizofrenie en dementie (geestelijke aftakeling) verschillende stoornissen zijn.

De term “schizofrenie” werd voor het eerst gebruikt in 1911 door een Zwitserse psychiater, Eugen Bleuler. Het komt van de Griekse wortels schizo (gespleten) en phrene (geest). Bleuler gebruikte deze naam om de mentale verwarring en het gefragmenteerde denken te benadrukken die kenmerkend zijn voor mensen met deze ziekte. Zijn term was niet bedoeld om het idee van een werkelijke gespleten of meervoudige persoonlijkheid over te brengen. Deze verwarring is echter een veel voorkomende en nogal diepgewortelde mythe over schizofrenie geworden, die tot op de dag van vandaag voortleeft.

Hoewel Bleuler de eerste was die de symptomen als “positief” of “negatief” beschreef, erkenden zowel Kraepelin als Bleuler dat schizofreniesymptomen de neiging vertoonden zich in verschillende categorieën te clusteren. Zij creëerden een typologie van schizofrene subtypes die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Moderne schizofrenie-categorieën die erkend worden door de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; het archief van diagnoses in de geestelijke gezondheidszorg, momenteel in de vierde, herziene editie) omvatten paranoïde, gedesorganiseerde, catatonische, residuele en ongedifferentieerde subtypes, elk gebaseerd op een specifieke symptoom-cluster.

De volgende belangrijke bijdrage aan het begrijpen van schizofrenie kwam toen Kurt Schneider zijn ‘eerste rang’ kenmerken van de ziekte opsomde in 1959. Dit belangrijke werk maakte effectief onderscheid tussen schizofrenie en andere psychosen en diende als inspiratie voor de twee diagnostische handboeken die op grote schaal worden gebruikt om moderne schizofrenie te definiëren, de International Classification of Diseases (ICD, momenteel in zijn 10e editie) en de DSM. De definitie en de diagnostische criteria voor schizofrenie die in deze handboeken zijn vastgelegd, blijven zich ontwikkelen, voornamelijk op basis van nieuwe onderzoeksresultaten die de ziekte verder verhelderen.

Terwijl de classificatie van schizofrenie verfijnder werd, werden ook de theorieën over hoe de ziekte werd veroorzaakt verfijnder. Gregory Bateson en collega’s kwamen in het midden van de jaren vijftig met de “dubbele binding”-theorie. Deze theorie stelde voor dat schizofrenie werd veroorzaakt door bepaalde vormen van slecht ouderschap, met name wanneer ouders expliciet het ene zeiden en dat vervolgens tegenspraken met impliciete onbewuste boodschappen van tegengestelde inhoud. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kind prijzen, maar het slecht behandelen. Deze theorie is grotendeels in diskrediet gebracht en verworpen wegens gebrek aan overtuigend wetenschappelijk bewijs. Het idee dat stressvolle levensgebeurtenissen (zoals het hebben van gekke ouders) een rol kunnen spelen bij het veroorzaken van schizofrenie blijft echter belangrijk in moderne “diathese-stress” modellen van schizofrenie.

Een diathese is een kwetsbaarheid. Diathese-stress modellen van schizofrenie stellen in principe dat mensen aanleg en kwetsbaarheid hebben voor schizofrenie (diathesen). Sommige mensen hebben meer van deze vatbaarheden dan anderen, om verschillende redenen die te maken hebben met genetica, biologie en ervaring. De neiging tot schizofrenie alleen is echter niet voldoende om de stoornis te veroorzaken. In plaats daarvan moet er een wisselwerking zijn tussen de kwetsbaarheid van mensen en de stress in het leven om de ziekte te laten ontstaan. Hoe groter iemands intrinsieke aanleg voor het ontwikkelen van schizofrenie, hoe minder stress er nodig is om een psychotische episode te veroorzaken en de stoornis te laten beginnen. Omgekeerd, bij een kleinere aanleg voor het ontwikkelen van schizofrenie, is een grotere hoeveelheid stress nodig om de stoornis te veroorzaken. Totdat deze kritische hoeveelheid stress is bereikt (hoeveel of hoe weinig stress ook nodig is), kan niet worden gezegd dat mensen schizofrenie hebben en kan van hun kwetsbaarheid worden gezegd dat ze “latent” (verborgen) is. Verschillende bronnen van stress kunnen samen het losmakende effect veroorzaken, waaronder stressoren van psychologische, sociale en biologische aard (waaronder trauma’s, depressies, virussen, geboortecomplicaties en soortgelijke ziekten). Het gebruik van bepaalde “recreatieve” drugs zoals marihuana of LSD kan ook een verborgen diathese in de richting van het ontwikkelen van schizofrenie vrijmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *