Articles

PMC

Posted on

Naar een nieuwe definitie van geestelijke gezondheid

Bewust van het feit dat verschillen tussen landen in waarden, culturen en sociale achtergrond het bereiken van een algemene consensus over het begrip geestelijke gezondheid in de weg kunnen staan, streefden wij naar het opstellen van een inclusieve definitie, waarbij beperkende en cultuurgebonden uitspraken zoveel mogelijk werden vermeden.

Het concept dat geestelijke gezondheid niet louter de afwezigheid van psychische aandoeningen is (1,8) werd unaniem onderschreven, terwijl de gelijkwaardigheid tussen geestelijke gezondheid en welzijn/functioneren niet werd onderschreven, en een definitie werd opgesteld die ruimte liet voor een verscheidenheid aan emotionele toestanden en voor “onvolmaakt functioneren”.

De voorgestelde definitie wordt hierbij gerapporteerd:

Geestelijke gezondheid is een dynamische toestand van innerlijk evenwicht die het individu in staat stelt zijn vermogens te gebruiken in harmonie met de universele waarden van de samenleving. Cognitieve en sociale basisvaardigheden; het vermogen om de eigen emoties te herkennen, te uiten en te reguleren en zich in te leven in anderen; flexibiliteit en het vermogen om met tegenslagen in het leven om te gaan en in sociale rollen te functioneren; en een harmonieuze relatie tussen lichaam en geest zijn belangrijke componenten van geestelijke gezondheid die in verschillende mate bijdragen tot de toestand van innerlijk evenwicht.

De toevoeging van een noot waarin wordt uitgelegd wat in de definitie wordt bedoeld met de uitdrukking “universele waarden”, wordt noodzakelijk geacht in het licht van het misleidende gebruik van deze uitdrukking in bepaalde politieke en sociale omstandigheden. Het gaat om de volgende waarden: respect en zorg voor zichzelf en andere levende wezens; erkenning van de verbondenheid tussen mensen; respect voor het milieu; respect voor de eigen en andermans vrijheid.

Het begrip “dynamische staat van intern evenwicht” is bedoeld om aan te geven dat verschillende levensperioden veranderingen in het bereikte evenwicht vereisen: pubercrises, huwelijk, ouder worden of pensionering zijn goede voorbeelden van levensperioden die een actieve zoektocht naar een nieuw mentaal evenwicht vereisen. Dit concept omvat en erkent ook de realiteit dat geestelijk gezonde mensen passende menselijke emoties kunnen ervaren – waaronder bijvoorbeeld angst, woede, verdriet en rouw – en tegelijkertijd voldoende veerkracht bezitten om de dynamische toestand van intern evenwicht tijdig te herstellen.

Alle in de definitie voorgestelde componenten vertegenwoordigen belangrijke, maar niet verplichte aspecten van geestelijke gezondheid; in feite kunnen zij in verschillende mate bijdragen aan de toestand van evenwicht, zodat volledig ontwikkelde functies een aantasting in een ander aspect van geestelijk functioneren kunnen compenseren. Zo kan bijvoorbeeld een zeer empathisch persoon, die zeer geïnteresseerd is in wederzijds delen, een matige mate van cognitieve stoornis compenseren en toch een bevredigend evenwicht vinden en zijn/haar levensdoelen nastreven.

De belangrijkste redenen die ten grondslag liggen aan de keuze van de componenten die in de definitie zijn opgenomen, worden hierna uiteengezet.

Basisvaardigheden op cognitief en sociaal gebied worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheid, gezien hun invloed op alle aspecten van het dagelijks leven (12-15). Cognitieve vaardigheden omvatten het vermogen om op te letten, informatie te onthouden en te ordenen, problemen op te lossen en beslissingen te nemen; sociale vaardigheden omvatten het vermogen om het eigen repertoire van verbale en non-verbale vaardigheden te gebruiken om te communiceren en met anderen om te gaan. Al deze vaardigheden zijn onderling afhankelijk en stellen mensen in staat in hun omgeving te functioneren. De verwijzing naar het “basisniveau” van deze vaardigheden is bedoeld om duidelijk te maken dat lichte beperkingen verenigbaar zijn met geestelijke gezondheid, terwijl matige tot ernstige beperkingen, vooral als ze niet door andere aspecten worden gecompenseerd, steun van andere leden van de samenleving en een aantal sociale stimuleringsmaatregelen kunnen vereisen, zoals vergemakkelijkte kansen op werk, financiële voordelen of ad-hocopleidingsprogramma’s.

Emotionele regulatie, d.w.z. het vermogen om de eigen emoties te herkennen, te uiten en te moduleren, wordt ook beschouwd als een belangrijk onderdeel van geestelijke gezondheid (16). Het is voorgesteld als een mediator van stress aanpassing (17,18), en een verband tussen inadequate of ineffectieve emotionele regulatie en depressie is gevonden in klinische en neuroimaging studies (19-22). Een verscheidenheid aan gemoduleerde emotionele responsopties, die flexibel kunnen worden ingezet, dragen bij aan de geestelijke gezondheid van een individu, en alexithymie (d.w.z. een onvermogen om de eigen emoties te identificeren en te uiten) is een risicofactor voor psychische en lichamelijke aandoeningen (23,24).

Empathie, d.w.z. het vermogen om te ervaren en te begrijpen wat anderen voelen zonder zichzelf en anderen te verwarren, stelt individuen in staat om op effectieve manieren te communiceren en te interageren en om acties, bedoelingen en gevoelens van anderen te voorspellen (25). Het ontbreken van empathie is niet alleen een risicofactor voor geweld en een kenmerk van antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar belemmert ook sociale interacties op alle niveaus.

Flexibiliteit en het vermogen om te gaan met ongunstige gebeurtenissen worden ook belangrijk geacht voor het behoud van de geestelijke gezondheid. Flexibiliteit verwijst naar het vermogen om een bepaalde gedragslijn te herzien wanneer zich onverwachte moeilijkheden of obstakels voordoen, om de eigen ideeën te wijzigen in het licht van nieuw bewijsmateriaal en om zich aan te passen aan veranderingen die verschillende levensperioden of contingente situaties kunnen vereisen. Gebrek aan flexibiliteit kan leiden tot grote onrust voor een persoon die plotselinge en/of belangrijke levensveranderingen ondergaat, en is een belangrijk aspect van verschillende psychiatrische stoornissen, zoals obsessieve persoonlijkheidsstoornis of waanstoornis (26).

Het basisvermogen om in sociale rollen te functioneren en deel te nemen aan zinvolle sociale interacties is een belangrijk aspect van geestelijke gezondheid en draagt in het bijzonder bij aan veerkracht tegen leed; sociale uitsluiting en stigmatisering belemmeren echter vaak sociale participatie, dus elke definitie van geestelijke gezondheid die op dit aspect zinspeelt, moet “het slachtoffer de schuld geven” vermijden en zorgvuldig sociale patronen van stigmatisering, discriminatie en uitsluiting analyseren die participatie belemmeren (27).

Het opnemen van een harmonieuze relatie tussen lichaam en geest is gebaseerd op het concept dat geest, hersenen, organisme en omgeving sterk met elkaar verbonden zijn, en dat de algehele ervaring van het zijn in de wereld niet los kan worden gezien van de manier waarop iemands lichaam zich in zijn omgeving voelt (28). Verstoringen van deze interactie kunnen resulteren in psychotische ervaringen, eetstoornissen, zelfbeschadiging, stoornis in de lichaamsbeleving of een slechte lichamelijke gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *