Articles

PMC

Posted on

Toward a new definition of mental health

Świadomi faktu, że różnice między krajami w wartościach, kulturze i pochodzeniu społecznym mogą utrudniać osiągnięcie ogólnego konsensusu w sprawie pojęcia zdrowia psychicznego, staraliśmy się opracować definicję inkluzywną, unikając, na ile to możliwe, restrykcyjnych i kulturowo uwarunkowanych stwierdzeń.

Koncepcja, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby psychicznej (1,8) została jednogłośnie przyjęta, natomiast równoważność między zdrowiem psychicznym a dobrym samopoczuciem/funkcjonowaniem nie została przyjęta i opracowano definicję pozostawiającą miejsce na różnorodność stanów emocjonalnych oraz na „niedoskonałe funkcjonowanie”.

Proponowaną definicję przedstawiamy poniżej:

Zdrowie psychiczne to dynamiczny stan wewnętrznej równowagi, który umożliwia jednostkom wykorzystanie ich zdolności w harmonii z uniwersalnymi wartościami społeczeństwa. Podstawowe umiejętności poznawcze i społeczne; zdolność do rozpoznawania, wyrażania i modulowania własnych emocji, a także empatii wobec innych; elastyczność i zdolność do radzenia sobie z niekorzystnymi wydarzeniami życiowymi i funkcjonowania w rolach społecznych; harmonijna relacja między ciałem i umysłem stanowią ważne komponenty zdrowia psychicznego, które w różnym stopniu przyczyniają się do stanu równowagi wewnętrznej.

Dodanie uwagi wyjaśniającej, co w definicji oznacza wyrażenie „wartości uniwersalne”, uważamy za konieczne, w świetle mylącego użycia tego wyrażenia w pewnych okolicznościach politycznych i społecznych. Wartości, o których mówimy, to: szacunek i troska o siebie i inne istoty żywe; uznanie więzi między ludźmi; szacunek dla środowiska naturalnego; szacunek dla wolności własnej i innych osób.

Koncepcja „dynamicznego stanu równowagi wewnętrznej” ma odzwierciedlać fakt, że różne epoki życia wymagają zmian w osiąganej równowadze: kryzysy młodzieńcze, małżeństwo, zostanie rodzicem czy przejście na emeryturę to dobre przykłady epok życia wymagających aktywnego poszukiwania nowej równowagi psychicznej. Koncepcja ta uwzględnia i uznaje również fakt, że osoby zdrowe psychicznie mogą doświadczać odpowiednich ludzkich emocji – w tym na przykład strachu, złości, smutku i żalu – jednocześnie posiadając wystarczającą odporność, aby w porę przywrócić dynamiczny stan wewnętrznej równowagi.

Wszystkie komponenty zaproponowane w definicji reprezentują ważne, ale nie obowiązkowe aspekty zdrowia psychicznego; w rzeczywistości mogą one w różnym stopniu przyczyniać się do stanu równowagi, tak że w pełni rozwinięte funkcje mogą kompensować upośledzenie w innym aspekcie funkcjonowania psychicznego. Na przykład osoba bardzo empatyczna, zainteresowana wzajemnym dzieleniem się, może kompensować umiarkowany stopień zaburzeń poznawczych, a mimo to znaleźć satysfakcjonującą równowagę i realizować swoje cele życiowe.

Główne powody wyboru komponentów zawartych w definicji podano poniżej.

Podstawowe umiejętności poznawcze i społeczne są uważane za ważny składnik zdrowia psychicznego ze względu na ich wpływ na wszystkie aspekty życia codziennego (12-15). Umiejętności poznawcze obejmują zdolność do zwracania uwagi, zapamiętywania i organizowania informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; umiejętności społeczne obejmują zdolność do wykorzystywania własnego repertuaru zdolności werbalnych/niewerbalnych do komunikowania się i interakcji z innymi. Wszystkie te umiejętności są współzależne i pozwalają ludziom funkcjonować w ich środowisku. Odniesienie do „podstawowego” poziomu tych umiejętności ma na celu wyjaśnienie, że łagodne stopnie upośledzenia są zgodne ze zdrowiem psychicznym, podczas gdy umiarkowane i poważne stopnie upośledzenia, szczególnie jeśli nie są zrównoważone przez inne aspekty, mogą wymagać wsparcia ze strony innych członków społeczeństwa i szeregu bodźców społecznych, takich jak ułatwione możliwości zatrudnienia, korzyści finansowe lub doraźne programy szkoleniowe.

Regulacja emocjonalna, czyli zdolność do rozpoznawania, wyrażania i modulowania własnych emocji, jest również uważana za ważny składnik zdrowia psychicznego (16). Zaproponowano, że jest ona mediatorem przystosowania do stresu (17,18), a w badaniach klinicznych i neuroobrazowych wykazano związek między niewłaściwą lub nieskuteczną regulacją emocjonalną a depresją (19-22). Różnorodność modulowanych opcji reakcji emocjonalnych, które mogą być elastycznie stosowane, przyczynia się do zdrowia psychicznego jednostki, a aleksytymia (tj. niezdolność do rozpoznawania i wyrażania własnych emocji) jest czynnikiem ryzyka zaburzeń psychicznych i fizycznych (23,24).

Empatia, tj. zdolność do doświadczania i rozumienia tego, co czują inni, bez mylenia siebie z innymi, umożliwia jednostkom skuteczną komunikację i interakcję oraz przewidywanie działań, intencji i uczuć innych osób (25). Brak empatii jest nie tylko czynnikiem ryzyka przemocy i cechą antyspołecznych zaburzeń osobowości, ale także upośledza interakcje społeczne na wszystkich poziomach.

Elastyczność i zdolność do radzenia sobie z niekorzystnymi zdarzeniami są również uważane za ważne dla zachowania zdrowia psychicznego. Elastyczność odnosi się do zdolności do zmiany kierunku działania w obliczu nieprzewidzianych trudności lub przeszkód, zmiany własnych pomysłów w świetle nowych dowodów i dostosowania się do zmian, których mogą wymagać różne epoki życia lub sytuacje warunkowe. Brak elastyczności może powodować ogromny niepokój u osoby przechodzącej nagłe i/lub ważne zmiany życiowe i jest ważnym aspektem kilku zaburzeń psychicznych, takich jak obsesyjne zaburzenia osobowości lub zaburzenia urojeniowe (26).

Podstawowa zdolność do funkcjonowania w rolach społecznych i uczestniczenia w znaczących interakcjach społecznych jest ważnym aspektem zdrowia psychicznego i szczególnie przyczynia się do odporności na dystres; jednak wykluczenie społeczne i stygmatyzacja często upośledzają uczestnictwo społeczne, dlatego każda definicja zdrowia psychicznego odwołująca się do tego aspektu musi unikać „obwiniania ofiary” i dokładnie analizować społeczne wzorce stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia, które upośledzają uczestnictwo (27).

Włączenie harmonijnej relacji między ciałem i umysłem opiera się na koncepcji, że umysł, mózg, organizm i środowisko są silnie powiązane, a ogólne doświadczenie bycia w świecie nie może być oddzielone od sposobu, w jaki ciało czuje się w swoim środowisku (28). Zaburzenia tej interakcji mogą powodować doświadczenia psychotyczne, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, zaburzenia dysmorficzne ciała lub słabe zdrowie fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *