Articles

Jan Hus

Posted on

W 1398 r. rozpoczął wykłady na uniwersytecie, a w 1399 r. po raz pierwszy publicznie bronił tez Wycliffe’a. W 1401 r. studenci i wykładowcy awansowali go na dziekana wydziału filozoficznego, a rok później został rektorem Uniwersytetu Praskiego. W 1401 r. studenci i wykładowcy awansowali go na dziekana wydziału filozoficznego, a rok później został rektorem Uniwersytetu Praskiego. W 1402 r. został mianowany kaznodzieją w kaplicy betlejemskiej. Hus był zdecydowanym zwolennikiem Czechów i realistów, pozostawał pod wpływem pism Johna Wycliffe’a. Mimo że w 1403 r. władze kościelne zakazały wielu dzieł Wycliffe’a, Hus przetłumaczył Trialogus na język czeski i pomógł w jego rozpowszechnianiu.

Jan Hus wygłasza kazanie, iluminacja z czeskiego rękopisu, lata 1490

Hus potępiał z ambony moralne uchybienia duchowieństwa, biskupów, a nawet papiestwa. Arcybiskup Zbyněk Zajíc tolerował to, a nawet mianował Husa kaznodzieją na odbywającym się co dwa lata synodzie duchowieństwa. 24 czerwca 1405 r. papież Innocenty VII nakazał arcybiskupowi przeciwdziałać naukom Wycliffe’a, zwłaszcza doktrynie o wcieleniu w Eucharystię. Arcybiskup zastosował się do tego polecenia, wydając dekret synodalny przeciwko Wycliffe’owi, a także zakazując dalszych ataków na duchowieństwo.

W 1406 r. dwaj czescy studenci przywieźli do Pragi dokument opatrzony pieczęcią Uniwersytetu Oksfordzkiego i wychwalający Wycliffe’a. Hus z dumą przeczytał ten dokument ze swojej ambony. Następnie, w 1408 r., papież Grzegorz XII ostrzegł arcybiskupa Zajica, że Kościół w Rzymie został poinformowany o herezji Wycliffe’a i o sympatii króla Czech Wacława IV dla nonkonformistów. W odpowiedzi król i uniwersytet nakazali, aby wszystkie pisma Wycliffe’a zostały przekazane do arcybiskupiej kancelarii w celu ich skorygowania. Hus posłuchał, deklarując, że potępia błędy zawarte w tych pismach.

Schizma papieskaEdit

W 1408 r. Uniwersytet Karola w Pradze został podzielony przez Schizmę Zachodnią, w której Grzegorz XII w Rzymie i Benedykt XIII w Awinionie obaj rościli sobie prawo do papiestwa. Wacław czuł, że Grzegorz XII może kolidować z jego planami koronacji na Świętego Cesarza Rzymskiego. Potępił Grzegorza, nakazał duchowieństwu w Czechach zachowanie ścisłej neutralności wobec schizmy i powiedział, że tego samego oczekuje od uniwersytetu. Arcybiskup Zajíc pozostał wierny Grzegorzowi. Na uniwersytecie tylko uczeni czeskiego „narodu” (jednej z czterech sekcji rządzących), z Husem na czele, ślubowali neutralność.

Dekret z Kutnej HoryEdycja

Dalsze informacje: Dekret z Kutnej Hory

W styczniu 1409 r. Wacław wezwał do czeskiego miasta Kutna Hora przedstawicieli czterech narodów wchodzących w skład uniwersytetu, aby zażądać od nich deklaracji wierności. Naród czeski zgodził się, ale pozostałe trzy narody odmówiły. Król zarządził, że naród czeski będzie miał trzy głosy w sprawach uniwersytetu, a „naród niemiecki” (składający się z byłych narodów bawarskiego, saskiego i polskiego) będzie miał w sumie jeden głos. W związku ze zmianą struktury głosowania w maju 1409 roku niemiecki dziekan i rektor zostali zdymisjonowani i zastąpieni przez Czechów. Elektor Palatynatu powołał Niemców na swój uniwersytet w Heidelbergu, a margrabia Miśni założył nowy uniwersytet w Lipsku. Szacuje się, że Pragę opuściło ponad tysiąc studentów i magistrów. Emigranci szerzyli również oskarżenia o herezję czeską.

Antypapież Aleksander VEdit

Ta sekcja wymaga dodatkowych cytatów do weryfikacji. Prosimy o pomoc w ulepszeniu tego artykułu poprzez dodanie cytatów do wiarygodnych źródeł. Materiały niepochodzące z innych źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. (Lipiec 2020) (Learn how and when to remove this template message)

W 1409 roku, Sobór w Pizie próbował zakończyć schizmę wybierając Aleksandra V na papieża, ale Grzegorz i Benedykt nie podporządkowali się. (Aleksander został uznany za „antypapieża” przez Sobór w Konstancji w 1418 r.) Hus, jego zwolennicy i Wacław IV przenieśli swoją wierność na Aleksandra V. Pod naciskiem króla Wacława IV to samo uczynił arcybiskup Zajíc. Następnie Zajíc złożył u Aleksandra V oskarżenie o „zaburzenia kościelne” przeciwko Wycliffitom w Pradze.

20 grudnia 1409 r. Aleksander V wydał bullę papieską, która upoważniała arcybiskupa do postępowania przeciwko Wycliffizmowi w Pradze. Wszystkie egzemplarze pism Wycliffe’a miały zostać oddane, jego doktryny odrzucone, a swobodne głoszenie kazań przerwane. Po opublikowaniu bulli w 1410 r. Hus odwołał się do Aleksandra V, ale bezskutecznie. Książki Wycliffe’a i cenne manuskrypty zostały spalone, a Hus i jego zwolennicy zostali ekskomunikowani przez Aleksandra V.

Krucjata przeciwko NeapolowiEdit

Aleksander V zmarł w 1410 roku, a jego następcą został Jan XXIII (również później ogłoszony antypapieżem). W 1411 r. Jan XXIII ogłosił krucjatę przeciwko królowi Neapolu Władysławowi, protektorowi rywalizującego z nim papieża Grzegorza XII. Krucjata ta była głoszona również w Pradze. Jan XXIII zezwolił również na odpusty, aby zebrać pieniądze na wojnę. Księża namawiali ludzi, a ci tłumnie przychodzili do kościołów, by składać ofiary. Ten handel odpustami był oznaką zepsucia Kościoła, które wymagało naprawy.

Potępienie odpustów i krucjataEdit

Arcybiskup Zajíc zmarł w 1411 r. i wraz z jego śmiercią ruch religijny w Czechach wszedł w nową fazę, podczas której spory o odpusty nabrały wielkiego znaczenia. Hus wypowiadał się przeciwko odpustom, ale nie mógł pociągnąć za sobą ludzi z uniwersytetu. W 1412 r. doszło do sporu, przy okazji którego Hus wygłosił przemówienie Quaestio magistri Johannis Hus de indulgentiis. Zostało ono dosłownie zaczerpnięte z ostatniego rozdziału książki Wycliffe’a, De ecclesia, i jego traktatu, De absolutione a pena et culpa. Hus twierdził, że żaden papież ani biskup nie ma prawa do dobycia miecza w imieniu Kościoła; powinien on modlić się za swoich wrogów i błogosławić tych, którzy go przeklinają; człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów przez prawdziwą pokutę, a nie pieniądze. Doktorzy z wydziału teologicznego odpowiedzieli, ale bez skutku. Kilka dni później niektórzy zwolennicy Husa pod wodzą Vok Voksa z Valdštejna spalili bulle papieskie. Twierdzili, że Husowi należy się posłuszeństwo, a nie Kościołowi, który uważali za oszukańczy motłoch cudzołożników i symonistów.

W odpowiedzi ścięto trzech mężczyzn z niższych sfer, którzy otwarcie nazywali odpusty oszustwem. Zostali oni później uznani za pierwszych męczenników Kościoła husyckiego. W międzyczasie wydział potępił czterdzieści pięć artykułów i dodał kilka innych tez, uznanych za heretyckie, które pochodziły od Husa. Król zakazał nauczania tych artykułów, ale ani Hus, ani uniwersytet nie zastosowali się do tego orzeczenia. Zażądali, aby najpierw udowodniono, że artykuły te nie są biblijne. Zamieszki w Pradze wzbudziły sensację. Legaci papiescy i arcybiskup Albik próbowali przekonać Husa, aby zrezygnował ze sprzeciwu wobec bulli papieskich, a król podjął nieudaną próbę pogodzenia obu stron.

Próby pojednaniaEdit

Król Wacław IV podjął wysiłki, aby zharmonizować przeciwne strony. W 1412 r. zwołał na naradę głowy królestwa i na ich wniosek zarządził zwołanie synodu w Czeskim Brodzie w dniu 2 lutego 1412 r. Zamiast tego synod odbył się w Czeskim Brodzie. Synod odbył się jednak w pałacu arcybiskupów w Pradze, aby wykluczyć Husa z udziału w nim. Wysunięto propozycje przywrócenia pokoju w Kościele. Hus oświadczył, że Czechy powinny mieć taką samą swobodę w sprawach kościelnych jak inne kraje, a zatem aprobata i potępienie powinny być ogłaszane tylko za zgodą władzy państwowej. Taka była doktryna Wycliffe’a (Sermones, iii. 519, etc.).

Potem nastąpiły traktaty obu stron, ale nie osiągnięto harmonii. „Nawet gdybym stanął przed stosem, który został dla mnie przygotowany”, pisał wówczas Hus, „nigdy nie przyjąłbym rekomendacji wydziału teologicznego”. Synod nie przyniósł żadnych rezultatów, ale król zarządził powołanie komisji, która miała kontynuować dzieło pojednania. Doktorzy uniwersytetu zażądali od Husa i jego zwolenników zatwierdzenia uniwersyteckiej koncepcji Kościoła. Zgodnie z tą koncepcją papież jest głową Kościoła, a kardynałowie są ciałem Kościoła. Hus energicznie zaprotestował. Wydaje się, że partia husycka podjęła wielki wysiłek na rzecz pojednania. Do artykułu, że należy być posłusznym Kościołowi rzymskiemu, dodali tylko „o tyle, o ile każdy pobożny chrześcijanin jest do tego zobowiązany”. Stanisław ze Znojma i Štěpán Páleč zaprotestowali przeciwko temu dodatkowi i opuścili zjazd; zostali wygnani przez króla wraz z dwoma innymi.

Hus opuszcza Pragę i odwołuje się do Jezusa Chrystusa

Do tego czasu idee Husa stały się w Czechach powszechnie akceptowane i panowała powszechna niechęć do hierarchii kościelnej. Atak na Husa ze strony papieża i arcybiskupa wywołał zamieszki w niektórych częściach Czech. Król Wacław IV i jego rząd stanęli po stronie Husa, a siła jego zwolenników rosła z dnia na dzień. Hus nadal głosił kazania w kaplicy betlejemskiej. Kościoły w mieście zostały objęte zakazem, a na Pragę nałożono interdykt. Aby chronić miasto, Hus opuścił je i udał się na wieś, gdzie nadal głosił kazania i pisał.

Przed opuszczeniem Pragi Hus zdecydował się na krok, który nadał nowy wymiar jego przedsięwzięciom. Nie pokładał już zaufania w niezdecydowanym królu, wrogim papieżu czy nieskutecznej radzie. W dniu 18 października 1412 r. odwołał się do Jezusa Chrystusa jako najwyższego sędziego. Odwołując się bezpośrednio do najwyższego autorytetu chrześcijańskiego, samego Chrystusa, ominął prawa i struktury średniowiecznego Kościoła. Dla czeskiej reformacji krok ten był równie znaczący jak 95 tez ogłoszonych w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 r.

Po wyjeździe Husa z Pragi na wieś zrozumiał, jaka przepaść dzieli wykształcenie uniwersyteckie i teologiczne spekulacje od życia niewykształconych wiejskich księży i powierzonych ich opiece świeckich. Dlatego zaczął pisać wiele tekstów w języku czeskim, takich jak podstawy wiary chrześcijańskiej czy kazania, przeznaczonych głównie dla księży, którzy słabo znali łacinę.

Pisma Husa i Wycliffe’aEdit

Z pism powstałych w wyniku tych kontrowersji, te Husa o Kościele, zatytułowane De Ecclesia, zostały napisane w 1413 roku i były najczęściej cytowane i podziwiane lub krytykowane, jednak ich pierwsze dziesięć rozdziałów jest streszczeniem dzieła Wycliffe’a o tym samym tytule, a kolejne rozdziały są streszczeniem innego dzieła Wycliffe’a (De potentate papae) na temat władzy papieża. Wycliffe napisał swoją książkę, by przeciwstawić się powszechnemu stanowisku, że Kościół składa się przede wszystkim z duchowieństwa, a Hus znalazł się teraz w tym samym miejscu. Napisał swoje dzieło na zamku jednego ze swoich protektorów w Kozim Gródku i wysłał je do Pragi, gdzie zostało publicznie odczytane w kaplicy betlejemskiej. Odpowiedzieli mu Stanislav ze Znojma i Štěpán z Pálče (także Štěpán Páleč) traktatami o tym samym tytule.

Po opuszczeniu Pragi przez najbardziej zagorzałych przeciwników Husa, jego zwolennicy zajęli cały teren. Hus pisał swoje traktaty i głosił kazania w okolicy Koziego Hradku. Wyklimatyzm czeski został przeniesiony do Polski, na Węgry, do Chorwacji i Austrii. Jednak w styczniu 1413 r. sobór powszechny w Rzymie potępił pisma Wycliffe’a i nakazał ich spalenie.

Sobór w KonstancjiEdit

Brat króla Wacława, Zygmunt Węgierski, który był „królem Rzymian” (czyli głową Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale nie cesarzem) i spadkobiercą korony czeskiej, chciał położyć kres rozłamowi religijnemu w Kościele. Aby położyć kres schizmie papieskiej i podjąć długo oczekiwaną reformę Kościoła, zorganizował 1 listopada 1414 r. w Konstancji sobór powszechny. Sobór w Konstancji (1414-1418) stał się 16. soborem ekumenicznym uznanym przez Kościół katolicki. Hus, chcąc położyć kres wszelkiej niezgodzie, zgodził się pojechać do Konstancji, pod obietnicą Zygmunta bezpiecznego przeprowadzenia.

Uwięzienie i przygotowania do procesuEdit

Jan Hus na soborze w Konstancji. XIX-wieczny obraz Karla Friedricha Lessinga

Nie wiadomo, czy Hus wiedział, jaki będzie jego los, ale przed wyruszeniem w drogę sporządził testament. W podróż wyruszył 11 października 1414 roku, do Konstancji dotarł 3 listopada 1414 roku. Następnego dnia w biuletynach na drzwiach kościoła ogłoszono, że Michał z Německého Brodu będzie przeciwnikiem Husa. Początkowo Hus był na wolności pod bezpiecznym przewodnictwem Zygmunta i mieszkał w domu pewnej wdowy. Nadal jednak odprawiał msze i wygłaszał kazania do ludu, łamiąc przy tym ograniczenia nałożone przez Kościół. Po kilku tygodniach, 28 listopada 1414 r., jego przeciwnikom udało się go uwięzić na podstawie pogłoski, że zamierza uciec. Najpierw trafił do rezydencji kanonika, a 6 grudnia 1414 r. do więzienia w klasztorze dominikanów. Zygmunt, jako gwarant bezpieczeństwa Husa, był bardzo rozgniewany i zagroził prałatom zwolnieniem z urzędu. Prałaci przekonali go, że nie może być związany obietnicami złożonymi heretykowi.

4 grudnia 1414 roku Jan XXIII powierzył komisji trzech biskupów przeprowadzenie wstępnego dochodzenia przeciwko Husowi. Jak to było w zwyczaju, przesłuchano świadków oskarżenia, ale Husowi nie pozwolono na adwokata do obrony. Jego sytuacja pogorszyła się po upadku Jana XXIII, który opuścił Konstancję, aby uniknąć abdykacji. Hus był więźniem Jana XXIII i pozostawał w stałym kontakcie z jego przyjaciółmi, ale teraz został wydany biskupowi Konstancji i przewieziony do jego zamku Gottlieben nad Renem. Tutaj pozostał przez 73 dni, oddzielony od swoich przyjaciół, przykuty łańcuchami dzień i noc, źle karmiony i chory.

TrialEdit

5 czerwca 1415 roku został po raz pierwszy osądzony i przeniesiony do klasztoru franciszkanów, gdzie spędził ostatnie tygodnie swojego życia. Czytano fragmenty jego dzieł i przesłuchiwano świadków. Odmówił on wszelkich form poddania się, ale zadeklarował gotowość do odwołania się, jeśli jego błędy zostaną mu udowodnione na podstawie Biblii. Hus przyznał się do czci dla Wycliffe’a i powiedział, że mógłby tylko życzyć sobie, aby jego dusza mogła kiedyś osiągnąć to miejsce, gdzie była dusza Wycliffe’a. Z drugiej strony, zaprzeczył, że bronił doktryny Wycliffe’a o Wieczerzy Pańskiej lub czterdziestu pięciu artykułów; sprzeciwił się jedynie ich sumarycznemu potępieniu. Król Zygmunt upomniał go, aby oddał się w łaski rady, gdyż nie chce chronić heretyka.

Na ostatnim procesie, 8 czerwca 1415 r., odczytano mu trzydzieści dziewięć wyroków. Dwadzieścia sześć z nich pochodziło z jego książki o Kościele (De ecclesia), siedem z rozprawy przeciwko Paleczowi (Contra Palecz), a sześć z rozprawy przeciwko Stanisławowi ze Znojma (Contra Stanislaum). Niebezpieczeństwo niektórych z tych doktryn dla władzy światowej zostało wyjaśnione Zygmuntowi, aby go podburzyć przeciwko Husowi. Hus ponownie zadeklarował gotowość do poddania się, jeśli tylko uda się go przekonać o błędach. Deklarację tę uznano za bezwarunkową kapitulację i poproszono go, aby wyznał: 1. że pomylił się w tezach, które dotychczas podtrzymywał; 2. że wyrzekł się ich na przyszłość; 3. że je odwołał; oraz 4. Że zadeklarował przeciwieństwo tych zdań.

Prosił o zwolnienie go z obowiązku odwoływania doktryn, których nigdy nie nauczał. Innych doktryn, które zgromadzenie uznało za błędne, nie chciał odwołać, a inne postępowanie byłoby wbrew jego sumieniu. Słowa te nie spotkały się z przychylnym przyjęciem. Po procesie w dniu 8 czerwca podjęto jeszcze kilka prób nakłonienia go do rezygnacji, którym się jednak sprzeciwił.

PotępienieEdit

Pomnik w Konstancji, gdzie stracono reformatora Jana Husa (1862)

Ten fragment wymaga dodatkowych cytatów do weryfikacji. Prosimy o pomoc w ulepszeniu tego artykułu poprzez dodanie cytatów do wiarygodnych źródeł. Materiały niepochodzące z innych źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. (Lipiec 2020) (Learn how and when to remove this template message)

Skazanie Jana Husa odbyło się 6 lipca 1415 r. w obecności zgromadzenia soborowego w katedrze. Po wysokiej mszy i liturgii Hus został wprowadzony do kościoła. Biskup Lodi (wówczas Giacomo Balardi Arrigoni) wygłosił orację o obowiązku wykorzenienia herezji; następnie odczytano różne tezy Husa i Wycliffe’a oraz sprawozdanie z jego procesu.

Włoski prałat ogłosił wyrok potępienia na Husa i jego pisma. Hus zaprotestował, mówiąc, że nawet w tej godzinie nie pragnie niczego innego, jak tylko być przekonanym na podstawie Pisma Świętego. Upadł na kolana i łagodnym głosem prosił Boga, aby przebaczył wszystkim jego wrogom. Potem nastąpiła jego degradacja. Ubrano go w szaty kapłańskie i ponownie poproszono o nawrócenie, a on ponownie odmówił. Z przekleństwami odebrano Husowi jego ozdoby, zniszczono mu kapłańską tonsurę. Ogłoszono wyrok kościelny, pozbawiając go wszelkich praw, i przekazano go władzom świeckim. Na głowę włożono mu wysoki papierowy kapelusz z napisem „Haeresiarcha” (tj. przywódca ruchu heretyckiego). Hus został odprowadzony na stos pod silną strażą uzbrojonych ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *