Articles

Top Ten Copyright Stories of 2019…and What to Expect in 2020

Posted on

#1 EU Copyright Directive

W dniu 15 kwietnia Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Dyrektywę w sprawie praw autorskich UE, szeroki zestaw reform mających na celu modernizację przepisów prawa autorskiego UE w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego. Dyrektywa weszła w życie 7 czerwca, a państwa członkowskie UE mają 24 miesiące na jej transpozycję do prawa krajowego. Dyrektywa ma na celu poprawę transgranicznego dostępu do treści online, rozszerzenie możliwości wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim w edukacji, badaniach i dziedzictwie kulturowym, a także zwiększenie rynku praw autorskich. Dwa artykuły dyrektywy wzbudziły sporo kontrowersji. Artykuł 15 (dawny art. 11) przyznaje wydawcom bezpośrednie prawa autorskie do „wykorzystania ich publikacji prasowych online przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego”. Artykuł 17 (dawny artykuł 13) wymaga od niektórych platform internetowych uzyskania zezwolenia od posiadaczy praw na umieszczanie utworów, a w niektórych przypadkach zapewnienia im godziwego wynagrodzenia. Oczywiście istnieją od tego wyjątki, takie jak te, w których treść jest wykorzystywana w „cytacie, krytyce, recenzji” lub w „celu karykatury, parodii lub pastiszu”. Być może najważniejszy jest wyjątek, który ma zastosowanie, gdy platforma „dołożyła wszelkich starań, aby uzyskać zezwolenie” w celu zapobieżenia naruszeniu praw autorskich i wykazała, że podjęła szybkie działania w celu usunięcia fragmentu treści, po otrzymaniu powiadomienia od właściciela praw.

#2 The CASE Act

The Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019, lub the CASE Act, jak najszerzej nazywa się ta ustawa, została wprowadzona 1 maja w Izbie (H.R. 2426) przez przedstawicieli Hakeem Jeffries (D-NY) i Doug Collins (R-GA); oraz w Senacie (S. 1273) przez senatorów John Kennedy (R-LA), Thom Tillis (R-NC), Dick Durbin (D-IL) i Mazie Hirono (D-HI). Pierwotnymi współsponsorami w Izbie są: Przewodniczący Komisji Sądownictwa Izby (HJC) Jerry Nadler (D-NY) i Przewodniczący Podkomisji IP Hank Johnson (D-GA), a także Martha Roby (R-AL), Judy Chu (D-CA), Ben Cline (R-VA), Ted Lieu (D-CA) i Brian Fitzpatrick (R-PA). Prawodawstwo, które cieszy się szerokim poparciem obu stron i od lat czeka na rozpatrzenie w jakiejś formie, stworzyłoby dobrowolną komisję ds. drobnych roszczeń w ramach U.S. Copyright Office, która zapewni właścicielom praw autorskich alternatywę dla kosztownego procesu wnoszenia roszczeń dotyczących praw autorskich, w tym roszczeń o naruszenie i roszczeń dotyczących wprowadzenia w błąd na mocy 512(f) Copyright Act/DMCA, w sądzie federalnym. Pomimo najlepszych starań i licznych nieprawdziwych informacji na temat ustawy, rozpowszechnianych przez organizacje takie jak Electronic Frontier Foundation (EFF) i Public Knowledge (PK), które sprzeciwiają się wszelkim przepisom dotyczącym praw autorskich, które mogłyby pomóc społeczności twórców, ustawa CASE przeszła przez Izbę przytłaczającą większością głosów 410-6. 18 lipca Senacka Komisja Sądownictwa głosami wszystkich członków pozytywnie przegłosowała ustawę. Czeka ona teraz na głosowanie w pełnym składzie Senatu, co nastąpi, gdy senator Ron Wyden (D-OR) – jedyny senator, który jest przeciwny ustawie – usunie swój zakaz jej przyjmowania.

#3 Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Fourth Estate

Sporną kwestią w sprawie Fourth Estate v. Wall-Street.com było to, czy wymóg rejestracji w celu wszczęcia procesu o naruszenie w sądzie federalnym, zawarty w sekcji 411 ustawy o prawie autorskim, jest spełniony przy zastosowaniu „podejścia aplikacyjnego” (tj, kiedy wniosek jest składany w Biurze Praw Autorskich) lub „podejście certyfikacyjne” (tj. kiedy Biuro bada i albo wydaje rejestrację albo odrzuca wniosek). W dniu 4 marca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał jednogłośne orzeczenie, w którym uznał, że rejestracja, zgodnie z art. 411 ustawy o prawie autorskim, następuje w momencie podjęcia przez Rejestr działań w celu dokonania rejestracji lub jej odrzucenia, tj. w przypadku podejścia certyfikacyjnego. Tak więc, właściciele praw autorskich muszą czekać na działania Urzędu Praw Autorskich przed złożeniem pozwu o naruszenie praw autorskich. Opinia, której autorką jest sędzia Ginsburg, wspomina również, że „system ustawowy nie działał tak, jak prawdopodobnie przewidywał Kongres. Czas przetwarzania rejestracji wzrosła z jednego lub dwóch tygodni w 1956 roku do wielu miesięcy dzisiaj,” który mówi jest „przypisać, w dużej mierze, do personelu i niedoborów budżetowych, które Kongres może złagodzić, ale sądy nie mogą leczyć.” Decyzja w tej sprawie jest problematyczna dla właścicieli praw autorskich wszystkich rodzajów, ale szczególnie dla małych przedsiębiorstw i twórców indywidualnych, jak również twórców dużych nakładów, którzy nie mogą sobie pozwolić na natychmiastową rejestrację wszystkich swoich dzieł. Ci twórcy, którzy nie zarejestrują się natychmiast, będą teraz siedzieć z założonymi rękami, czekając tygodniami i miesiącami na rozpatrzenie ich wniosków przez Biuro Praw Autorskich, podczas gdy naruszyciele i piraci będą nadal działać bez przeszkód. Trudno uwierzyć, że Kongres nie podejmie działań, aby spróbować jakoś złagodzić tę szkodę.

#4 Modernizacja U.S. Copyright Office

Potrzeba modernizacji operacji, infrastruktury i IT U.S. Copyright Office nie jest nową kwestią. Kongres powoli doszedł do świadomości, że konieczne jest pompowanie pieniędzy i zasobów do Biura Praw Autorskich, aby mogło ono zaktualizować swoje systemy informatyczne. Następnie, w 2019 roku, sprawy naprawdę nabrały tempa. Począwszy od końca sierpnia, Podkomisja Własności Intelektualnej Senackiego Komitetu Sądownictwa organizowała comiesięczne (a czasami dwa razy w miesiącu) okrągłe stoły na ten temat, w których uczestniczyli interesariusze wszystkich typów. Sen. Tillis planuje przed końcem roku publicznie opublikować dyskusyjny projekt ustawy modernizacyjnej. Niektóre z tematów, które prawdopodobnie zostaną poruszone w tym ustawodawstwie, obejmują modernizację wymogów dotyczących publikacji i depozytu, stworzenie wielostopniowej struktury opłat oraz rozwiązanie problemów stworzonych przez decyzję Fourth Estate. Sam Urząd ds. Praw Autorskich również robi co może, aby unowocześnić swoje przepisy, wprowadzając poprawki do regulaminu operacyjnego i kompendium (więcej na ten temat poniżej) oraz współpracując z Biblioteką Kongresu, która zarządza systemami informatycznymi Urzędu, w celu podjęcia kroków modernizacyjnych w ciągu roku. Ponadto w ciągu roku Biuro przeprowadziło testy użyteczności modernizacji, gościło webinaria w celu informowania i odpowiadania na pytania opinii publicznej oraz utworzyło biuro modernizacji, aby pozostać skoncentrowanym na tej ważnej inicjatywie.

#5 Wdrożenie ustawy o modernizacji muzyki

W październiku 2018 r. prezydent podpisał w ustawie Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Act (MMA), Public Law nr 115-264. Poprzez połączenie trzech wcześniej wprowadzonych ustaw – The Music Modernization Act of 2018, Classics Protection and Access Act oraz AMP Act – MMA pomaga twórcom w całym przemyśle muzycznym zarabiać na życie dzięki ich kreatywności poprzez: poprawę rekompensaty dla autorów piosenek i usprawnienie sposobu, w jaki ich muzyka jest licencjonowana; umożliwienie artystom legacy (którzy nagrali muzykę przed 1972 r.) Otrzymanie tantiem, gdy ich muzyka jest odtwarzana w radiu cyfrowym; i zapewnienie spójnego procesu prawnego dla profesjonalistów studyjnych – w tym producentów nagrań i inżynierów – w celu otrzymania tantiem za ich wkład w muzykę, którą pomagają tworzyć. Bardziej szczegółowo, MMA tworzy obowiązkową ogólną licencję mechaniczną obejmującą działalność związaną z dokonywaniem stałych pobrań, ograniczonych pobrań i interaktywnych strumieni utworów muzycznych ucieleśnionych w nagraniach dźwiękowych. Stawki dla tej nowej ogólnej licencji będą ustalane na podstawie standardu chętnego nabywcy/chętnego sprzedawcy (standard rynkowy). MMA tworzy również kolektyw licencjonowania mechanicznego („MLC”) w celu wydawania i administrowania nowymi licencjami zbiorczymi na cyfrowe pobieranie i odtwarzanie. W celu wprowadzenia tych zmian istniało kilka różnych postępowań regulacyjnych, w które Biuro Praw Autorskich musiało się zaangażować w ciągu 2019 roku. Być może najbardziej znaczące z nich zakończyło się 8 lipca, kiedy to Urząd wydał ostateczną regułę wyznaczającą Mechanical Licensing Collective, Inc. jako kolektyw licencjonowania mechanicznego i Digital Licensee Coordinator, Inc. jako koordynatora cyfrowego licencjobiorcy. W dniu 24 września Copyright Office opublikował również zawiadomienie o zapytaniu „jako pierwszy krok w promulgacji przepisów wymaganych przez MMA do regulowania systemu licencji blankietowych.” A 14 listopada Mechanical Licensing Collective (MLC) i Digital Licensee Coordinator powiadomili Copyright Royalty Board, że osiągnęli ugodę w sprawie wstępnego finansowania MLC. Zawiadomienie o ugodzie (dostępne tutaj) stwierdza, że strony zgodziły się na wstępną kwotę 33,5 mln dolarów na pokrycie kosztów początkowych i roczną kwotę 28,5 mln dolarów rocznie, począwszy od 2021 roku. CRB musi jeszcze przyjąć umowę.

#6 Hello, I Must be Going!

27 marca, Librarian of Congress Dr Carla Hayden ogłosił mianowanie Karyn Temple jako 13 Rejestru Praw Autorskich, po dwóch i pół roku służby jako p.o. rejestru, a osiem lat w sumie z Biura Praw Autorskich. Społeczność prawa autorskiego w ogóle pochwalił Temple Zarejestruj na jej wybitną pracę jako Acting Register i pogratulował jej na jej powołanie. Mniej więcej osiem miesięcy później, Register Temple ogłosiła, że opuści U.S. Copyright Office, aby dołączyć do Motion Picture Association jako jej Senior Executive Vice President i Global General Counsel. Temple opuści swoje obecne stanowisko 3 stycznia 2020 roku. Bibliotekarz Kongresu opracowuje plan zmian i niedawno wybrał Marię Strong, Zastępcę Rejestru Praw Autorskich i Dyrektora ds. Polityki i Spraw Międzynarodowych, na stanowisko pełniącego obowiązki Rejestru, z dniem 5 stycznia.

#7 Nowe rejestracje grupowe

Urząd ds. Praw Autorskich nie ma uprawnień do zmiany prawa; może to zrobić tylko Kongres. Tak więc, Biuro zaczęło szukać obszarów, w których prawo daje mu elastyczność do zmiany sposobu działania jako środek do poprawy i modernizacji systemu rejestracji i innych usług. Jednym ze sposobów, w jaki Urząd wprowadził ulepszenia, jest zwiększenie liczby i rodzajów dostępnych rejestracji grupowych oraz zmiana niektórych istniejących rejestracji grupowych. Urząd opublikował ostateczne zasady dotyczące rejestracji grupowych dla gazet i rejestracji utworów niepublikowanych, eliminując trzymiesięczny termin na zgłaszanie wydań gazet w ramach opcji rejestracji grupowej, a także wprowadzając specjalne rozwiązania dla wydawców wiadomości, którzy chcą złożyć depozyt drogą elektroniczną, aby spełnić wymogi dotyczące obowiązkowego złożenia depozytu. Urząd ustanowił również nową opcję rejestracji grupowej dla ograniczonej liczby niepublikowanych utworów, która zastępuje wcześniejsze rozwiązanie dla „niepublikowanych zbiorów”. Nowa opcja rejestracji grupowej „pozwoli Urzędowi zbadać każdy utwór pod kątem autorstwa, stworzyć bardziej solidny zapis roszczenia i poprawić ogólną wydajność procesu rejestracji”. W maju, Urząd opublikował zawiadomienie o proponowanych regulacjach, proponując stworzenie nowej opcji rejestracji grupowej dla utworów na albumie muzycznym. Ta opcja rejestracji byłaby dostępna obok innych opcji rejestracji wielu nagrań dźwiękowych i utworów muzycznych, w tym rejestracji grupowej dla utworów niepublikowanych, rejestracji jako utwór zbiorowy i rejestracji jako jednostka publikacji. Należy również wspomnieć, że pod sam koniec 2018 roku Urząd zaproponował nową rejestrację grupową krótkich utworów literackich, która stworzyłaby nową opcję rejestracji grupowej, aby umożliwić rejestrację 50 utworów za pomocą jednego wniosku, o ile utwory spełniają następujące kryteria: muszą „zawierać co najmniej 100, ale nie więcej niż 17 500 słów”; ” stworzone przez tę samą osobę, a ta osoba musi być wymieniona jako roszczenie o prawa autorskie do każdego utworu”; i ” wszystkie opublikowane online w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych”. Komentarze zostały złożone na temat proponowanej zasady na początku 2019 r.

#8 Sąd Najwyższy słyszy dwie sprawy dotyczące praw autorskich – jedną, w której państwo było naruszycielem i drugą, w której państwo było naruszycielem

Jesienią 2019 r., Sąd Najwyższy usłyszał dwie sprawy dotyczące praw autorskich: Allen v. Cooper oraz Georgia Code Revision Commission v. Public.Resource.org. Kwestią sporną w sprawie Allen v. Cooper jest to, czy jednostka państwowa jest chroniona przed odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich przez immunitet suwerenny. Allen i jego firma producencka Nautilus Productions są wyłącznymi fotografami wraku statku Queen Anne’s Revenge. Allen odkrył, że państwo wykorzystywało jego filmy w Internecie bez jego zgody. Ponadto rząd stanowy uchwalił prawo, na mocy którego wszystkie fotografie i materiały wideo z wraków statków znajdujących się pod opieką władz Karoliny Północnej stały się zapisem publicznym i mogły być wykorzystywane bez ograniczeń. W rezultacie Allen złożył pozew o wydanie wyroku deklaratoryjnego, twierdząc, że ustawa narusza klauzule Takings i Due Process Konstytucji. Stan argumentował, że ustawa Copyright Remedy Clarification Act nie uchyliła skutecznie suwerennego immunitetu państwa i że osoby fizyczne nadal nie mogą pozywać stanów za naruszenie praw autorskich. Fourth Circuit wydał decyzję 10 lipca 2018 r., stwierdzając, że Kongres nie uchylił skutecznie immunitetu Eleventh Amendment, gdy uchwalił Copyright Remedy Clarification Act. Sąd Najwyższy postanowił rozpoznać sprawę, a ustne argumenty odbyły się 5 listopada. Adwokat Allena argumentował, że „kiedy stany naruszają wyłączne prawa, których zabezpieczeniem zajmuje się Kongres, Kongres może sprawić, że stany za to zapłacą”. Stwierdził, że klauzula własności intelektualnej z Artykułu I Sekcji 8 Konstytucji zapewnia „wyraźne konstytucyjne upoważnienie dla Kongresu do ochrony określonych praw własności prywatnej przed wszelką ingerencją”, dlatego „zabezpiecza” wyłączne prawa przed „wszystkimi przybyszami, wyłączne przed światem, w tym rządem i w tym stanami.” Po drugiej stronie, Zastępca Adwokata Generalnego Karoliny Północnej argumentował w imieniu państwa, że Konstytucja zachowuje suwerenność państwową, chyba że istnieją „niepodważalne dowody na to, że stany zrzekły się jej, ratyfikując dany przepis konstytucyjny”. Argumentował, że immunitet suwerenności państwowej ogranicza uprawnienia kongresowe do narażenia stanów zarówno na ekspansywną odpowiedzialność, która wykracza poza klauzulę należytego procesu, jak i na finansowe środki zaradcze Copyright Remedy Clarification Act w wysokości do 150.000 dolarów za naruszenie. Sędzia Ginsburg zwróciła uwagę na oczywistą nierówność polegającą na tym, że pozwala się państwu na posiadanie praw autorskich i pozywanie za ich naruszenie, a jednocześnie pozwala się państwu na „naruszanie do woli i uodparnianie się na jakiekolwiek odszkodowania wyrównawcze.”

Sędzia Ginsberg nie musiała daleko szukać przykładu państwa egzekwującego swoje własne prawa autorskie, ponieważ miesiąc później miała doskonały przykład na własnym wokandzie. Ta sprawa to Georgia Code Revision Commission v. Public.Resource.org. Kwestia sporna w tej sprawie nie ma nic wspólnego z państwowym immunitetem suwerennym, ale raczej z tym, czy Official Code of Georgia Annotated (OCGA) kwalifikował się do ochrony praw autorskich. Nikt nie kwestionuje tego, czy prawo stanowe może być chronione prawem autorskim; nie może. Ale ta sprawa dotyczy kodeksu z przypisami, który jest czymś znacznie więcej niż prawem, ponieważ zawiera (między innymi) streszczenia orzeczeń sądowych, noty redakcyjne, odniesienia do badań, noty do artykułów przeglądu prawa oraz streszczenia opinii Prokuratora Generalnego Georgii. Stan Georgia zleca edycję i publikację OCGA prywatnemu wydawcy. Georgia posiada prawa autorskie do OCGA i udziela wydawcy wyłącznego prawa do publikacji i sprzedaży drukowanych i cyfrowych kopii OCGA. Wydawca jest również zobowiązany do swobodnego udostępnienia nieanotowanych przepisów ustawowych, dostarczenia pewnej liczby bezpłatnych egzemplarzy OCGA do wielu stanowych i lokalnych instytucji, takich jak biblioteki, oraz ograniczenia całkowitych kosztów OCGA. Public Resource, organizacja non-profit, zakupiła kopię OCGA, zdigitalizowała ją i umieściła na swojej stronie internetowej, udostępniając ją bezpłatnie. Georgia złożyła pozew, zarzucając bezpośrednie i pośrednie naruszenie praw autorskich. Eleventh Circuit orzekł, że „w przypadku, gdy urzędnikowi, który stworzył dzieło, powierzono delegowaną władzę suwerenną, gdy dzieło ma znaczenie autorytatywne i gdy dzieło zostało stworzone poprzez kanały proceduralne, w których władza suwerenna zazwyczaj przepływa – wynika z tego, że dzieło to można przypisać konstruktywnemu autorstwu Ludu, a zatem nie podlega ono prawom autorskim”, w wyniku czego OCGA nie podlega prawom autorskim. Sąd Najwyższy przychylił się do petycji o wydanie certyfikatu złożonej przez Georgię, a ustne argumenty odbyły się 2 grudnia. Podczas gdy sędziowie Gorsuch i Sotomayor początkowo kwestionowali stanowisko przyjęte przez Georgię, wielu sędziów wydawało się z nim zgadzać. W szczególności sędzia Breyer wydawał się uważać, że jest to łatwe pytanie, mówiąc, że kiedy sędzia lub ustawodawca robi coś w ramach swoich kompetencji sądowniczych lub ustawodawczych, to nie podlega to prawu autorskiemu, ale jeśli nie, to może być chronione prawem autorskim. Transkrypcja argumentów jest dostępna tutaj.

#9 DOJ otwiera przegląd dekretów zgody ASCAP i BMI

5 czerwca, Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) rozpoczął przegląd dekretów zgody, które ma z ASCAP i BMI. W ramach przeglądu, DOJ dał zainteresowanym stronom możliwość składania komentarzy „istotnych dla tego, czy dekrety zgody nadal chronią konkurencję.” W szczególności, DOJ poszukiwał publicznych komentarzy na temat takich kwestii jak: Czy dekrety zgody nadal służą dziś ważnym celom związanym z konkurencją? Czy istnieją przepisy, które nie są już konieczne do ochrony konkurencji? Czy istnieją postanowienia, które są nieskuteczne w ochronie konkurencji? Jakie, jeśli w ogóle, modyfikacje dekretów o zgodzie przyczyniłyby się do zwiększenia konkurencji i skuteczności? Czy wygaśnięcie dekretów o zgodzie służy interesowi publicznemu? Jeśli tak, to czy wypowiedzenie powinno być natychmiastowe, czy też należy przewidzieć okres wygaśnięcia? Czy różnice pomiędzy obydwoma dekretami o zgodzie wpływają niekorzystnie na konkurencję? Publiczne komentarze zostały opublikowane 12 września. DOJ nie podjął żadnych dalszych działań w tym momencie.

#10 Badania Biura Praw Autorskich

Umerykańskie Biuro Praw Autorskich regularnie bada różne kwestie związane z prawami autorskimi i wydaje raporty na temat swoich ustaleń. Niektóre z tych badań trwają długo, zanim zostaną zakończone. W kwietniu 2015 r. Urząd rozpoczął badania nad kwestiami praw autorskich dotyczącymi artystów wizualnych i dzieł sztuki wizualnej, koncentrując się na „(1) trudnościach w procesie rejestracji; (2) wyzwaniach związanych z licencjonowaniem i monetyzacją dzieł wizualnych online; oraz (3) ogólnych przeszkodach w egzekwowaniu prawa.” Badanie zostało zakończone i 18 stycznia 2019 r., Urząd wysłał pisma do przewodniczącego i członków rankingowych komisji sądownictwa Izby i Senatu dotyczące krajobrazu prawnego możliwości i wyzwań dla praw autorskich i dzieł wizualnych. W listach zauważono, że Urząd rozważa kwestie takie jak szeroko jak rozwój API i rozszerzenie aplikacji grupowych na wszystkie rodzaje dzieł wizualnych w ramach swoich bieżących wysiłków modernizacyjnych; dalej, Urząd planuje zwrócić się o komentarze „w kwestiach dotyczących publikacji online, jak odnoszą się one do wymagań rejestracyjnych” (co zrobił); przegląd „kwestii dotyczących i sekcji 1202 w kontekście jego badania na temat moralnych praw do przypisywania i integralności” (patrz poniżej); i ciągłe wsparcie rozwiązań legislacyjnych dla egzekwowania drobnych roszczeń i dzieł osieroconych.

Innym badaniem, które od dłuższego czasu czeka na realizację, jest badanie oceniające wpływ i skuteczność przepisów DMCA Section 512 safe harbor. Badanie to rozpoczęło się pod koniec 2015 roku. W kolejnych latach wielokrotnie zwracano się z prośbą o komentarze i organizowano dyskusje przy okrągłym stole w Nowym Jorku i San Francisco. Ostatnio, w dniu 1 lutego, Biuro Praw Autorskich zorganizowało jednodniowy publiczny okrągły stół w dniu 8 kwietnia, aby umożliwić zainteresowanym stronom odniesienie się do istotnych krajowych i międzynarodowych zmian, które miały miejsce od zamknięcia okresu pisemnych komentarzy w dniu 6 lutego 2017 r. Przewidujemy, że sprawozdanie dotyczące 512 bezpiecznej przystani zostanie wydane na początku 2020 r.

Ostatnio Urząd ds. Praw Autorskich przeprowadził również publiczne badanie dotyczące praw moralnych autorów, a konkretnie praw do przypisania i integralności. Raport został wydany 23 kwietnia. W raporcie Urząd „przedstawia obszerny przegląd amerykańskiego systemu moralnych praw autorskich, badając obecny stan przypisania i integralności interesów – w szczególności w odniesieniu do zmian prawnych i technologicznych od czasu przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Konwencji Berneńskiej trzydzieści lat temu.” Po przeprowadzeniu przesłuchań i zapoznaniu się z publicznymi komentarzami, raport stwierdza, że amerykańskie ramy moralnych praw autorskich są odpowiednie, „mimo że istnieją pewne możliwości poprawy” i sugeruje możliwe sposoby wzmocnienia tych ram, w tym zmianę Visual Artists Rights Act (VARA) i Lanham Act, rozszerzenie możliwości odwołania się autorów do usunięcia lub zmiany informacji o zarządzaniu prawami autorskimi w sekcji 1202 oraz przyjęcie federalnego prawa do wizerunku.

Czego spodziewać się w 2020 roku?

Mamy również wgląd w to, czego możemy się spodziewać na liście dziesięciu najważniejszych wiadomości dotyczących prawa autorskiego w 2020 roku. Oczekujemy rozstrzygnięć nie tylko w sprawach Allen i Georgia Code Revision, ale także w szeroko nagłośnionej sprawie Oracle przeciwko Google, w której Sąd Najwyższy rozważy (i) czy ochrona praw autorskich rozciąga się na interfejs oprogramowania; oraz (ii) czy wykorzystanie przez składającego petycję interfejsu oprogramowania w kontekście tworzenia nowego programu komputerowego stanowi uczciwy użytek. W związku z tym, że Urząd ds. Praw Autorskich ma opublikować swoje studium 512, a podkomisja ds. własności intelektualnej senackiej komisji sądowniczej prawdopodobnie przeprowadzi przesłuchania i/lub dyskusje przy okrągłym stole na temat kwestii związanych z DMCA, DMCA będzie prawdopodobnie gorącym tematem w przyszłym roku. Podobnie jak związek między sztuczną inteligencją a prawem autorskim, gdzie Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA, Urząd ds. Praw Autorskich oraz Światowe Biuro Własności Intelektualnej (WIPO) zajmą się tą kwestią na początku 2020 roku. Biorąc pod uwagę tak wiele, można bezpiecznie powiedzieć, że w przyszłym roku wrócę z zupełnie nową listą dziesięciu najważniejszych wydarzeń związanych z prawem autorskim w 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *